Ledenraad en bestuur

PNOzorg is een vereniging. Bij ons heeft de klant het voor het zeggen. Er zijn géén aandeelhouders aan wie we dividend uitkeren en het beloningsbeleid is gebaseerd op de Regeling beheerst beloningsbeleid Wft 2011. De behaalde winst komt ten goede aan onze verzekerden. Onze werkwijze staat uitgebreid beschreven in onze statuten. Voor een beknopte omschrijving, kun je onze dienstenwijzer raadplegen. Wanneer je je zorgverzekering via ons afsluit, word je automatisch lid van PNOzorg. Onze Ledenraad zorgt ervoor dat we handelen in het belang van onze leden en dus van jou.

De PNOzorg Ledenraad

De  ledenraad bestaat uit tenminste twaalf en hoogstens zestien afgevaardigden van de leden. Op dit moment telt de ledenraad zestien leden die tenminste tweemaal per jaar in vergadering bijeenkomen.

De ledenraad is –als hoogste orgaan van PNOzorg– bevoegd tot:

  • het benoemen, schorsen en ontslaan van de bestuursleden van PNOzorg;
  • het goedkeuren van de door het Bestuur vastgestelde jaarrekening;
  • het besluiten tot statutenwijziging of ontbinding van PNOzorg;
  • het desgevraagd of uit eigen beweging adviseren van het Bestuur over alle aangelegenheden die PNOzorg betreffen.

Mocht je vragen of suggesties hebben, neem dan contact met ons op.

Het PNOzorg Bestuur

Naast de ledenraad heeft PNOzorg een bestuur. Het bestuur richt zich met name op de agendering van beleidsonderwerpen, het vaststellen van beleid, het houden van toezicht op de uitvoering van het beleid en het afleggen van verantwoording. Het Bestuur laat zich bij de vervulling van haar taken bijstaan door de directie van PNOzorg. Daartoe heeft het Bestuur de beleidsvoorbereiding en –uitvoering van een belangrijk deel van de bestuurstaken aan de directie gedelegeerd. Ook de verantwoordelijkheid voor de dagelijkse besturing van PNOzorg ligt bij de directie van PNOzorg.

Daarnaast heeft het bestuur statutair onder meer de volgende taken:

  • Jaarlijks opstellen van een jaarverslag en jaarrekening betreffende het afgelopen boekjaar;
  • Organiseren van de verkiezingen van de ledenraad;
  • Tijdig verstrekken van alle inlichtingen en gegevens aan de ledenraad die de ledenraad redelijkerwijze nodig heeft om haar taak naar behoren te vervullen.

Het bestuur van PNOzorg bestaat op dit moment uit de volgende leden: voorzitter de heer Heijting, secretaris mevrouw Smit-Bos, penningmeester de heer Brouwer en één algemeen aspirant-lid, mevrouw Groen.

De leden van het bestuur hebben een zittingsduur van vier jaar met de mogelijkheid om maximaal één keer herbenoemd te worden. Het rooster van aftreden wordt door het bestuur vastgesteld.

ONVZ Zorgverzekeraar

PNOzorg werkt samen met ONVZ Zorgverzekeraar in Houten. ONVZ draagt het risico van de ziektekostenportefeuille van PNOzorg en verzorgt de uitvoering van de zorgverzekeringen. PNOzorg treedt onder eigen label op als intermediair. Het bestuur van PNOzorg is verantwoordelijk voor de positionering en de inhoud van het label. Zij ziet toe op de kwaliteit van de uitvoering en dienstverlening door ONVZ.

Jaarverslagen