Privacy

Persoonlijke gegevens van klanten en bezoekers worden door PNOzorg met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. PNOzorg is ervan overtuigd dat de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van klanten en bezoekers van de website van essentieel belang is voor onze activiteiten. Wij houden ons dan ook in alle gevallen aan de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt.

Onze volledige privacy statement volgt hierna.

Inleiding
PNOzorg respecteert uw privacy. Wij waarderen het vertrouwen dat u in ons stelt en stellen alles in het werk om uw privacy te beschermen. Het beschermen van de veiligheid en privacy van uw persoonlijke gegevens is op zichzelf van groot belang. Daarnaast volgt PNOzorg hiermee ook de Wet bescherming persoonsgegevens, die eisen stelt aan het gebruik van informatie die tot personen herleidbaar is. Voor de zorgverzekeringsbranche is deze wet vertaald in de algemene Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen en het specifiek voor zorgverzekeraars opgestelde Addendum Zorgverzekeraars dat door ons wordt nageleefd. Met dit privacy statement willen wij u duidelijk maken waarom wij bepaalde informatie verzamelen, hoe wij uw privacy beschermen, welke rechten u heeft en onder welke voorwaarden wij de informatie aan u of anderen verstrekken.

Waarom wordt informatie verzameld?
Bij de aanvraag van een zorgverzekering vragen wij u om persoonsgegevens. De door u verstrekte gegevens worden gebruikt voor de afhandeling van uw aanvraag, het uitvoeren van de verzekeringsovereenkomst en wettelijke regelingen. Ook kunnen wij uw gegevens gebruiken voor overige activiteiten ter ondersteuning van de bedrijfsvoering, zoals ten behoeve van fraudepreventie. De verzamelde gegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is.Wij hebben onze verwerkingen van persoonsgegevens gemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP). Deze meldingen zijn opgenomen op de website van het CBP.

In veel gevallen hebben wij gegevens betreffende uw gezondheid nodig. Deze worden extra zorgvuldig verwerkt. Onze medisch adviseur beoordeelt enkel de medische gegevens, doch administreert deze niet. De medisch adviseur heeft geheimhoudingsplicht uit hoofde van het medisch beroepsgeheim.

Voor de basisverzekering wordt ten behoeve van de acceptatie geen gebruik gemaakt van risicoselectie. Voor de basisverzekering geldt een wettelijke acceptatieplicht. Voor de aanvullende verzekering ziet de acceptatieregeling er als volgt uit. Indien u zich aanvullend bij PNOzorg wenst te verzekeren, hanteren wij wel een acceptatiebeleid. Bij aanmelding voor bepaalde aanvullende verzekeringen dient u een gezondheidsverklaring in te vullen.

Beveiliging
De bescherming van uw privacy is belangrijk voor u en voor ons. Daarom zijn onze systemen en programma's beveiligd en hebben we beheersprocedures om de informatie nauwkeurig, actueel en compleet te houden en om onbevoegden binnen en buiten onze organisatie geen toegang te verlenen tot uw persoonsgegevens.

Website
Bij het uitwisselen van gegevens via onze website ziet u, afhankelijk van de gebruikte browser, een klein symbool van een sleutel of een slot. Op die manier weet u dat er een verbinding is met een beveiligde server. Uw privacy wordt mede beschermd door het versleutelen van gegevensuitwisseling.
Om de website optimaal op de wensen van de klant te kunnen afstemmen, verzamelen wij niet-persoonlijke, statistische bezoekinformatie. Voorbeelden hiervan zijn de gebruikte browser, klikgedrag, bezoektijdstip en bezoekfrequentie.

Cookies bij gebruik website
Wanneer u onze website bezoekt kunnen wij automatisch enige informatie opslaan op uw computer in de vorm van een cookie om u automatisch bij een volgend bezoek te herkennen. Cookies helpen om de inhoud van onze websites beter af te stemmen op uw behoeften of uw wachtwoord of code zodanig op te slaan dat u ze niet elke keer opnieuw hoeft in te geven. Indien u niet wilt dat wij cookies gebruiken, dient u in uw browser 'cookies off' in te stellen. Indien u de cookies accepteert, zullen zij gedurende vijf jaar in uw computer blijven, tenzij u de cookies verwijdert. Het uitzetten van cookies kan het gebruik van onze website en diensten beperken.

Aan wie worden uw gegevens verstrekt?
Wanneer u om inzage in uw gegevens verzoekt worden deze pas aan u verstrekt via telefoon, e-mail, internet of aan de balie als er voldoende zekerheid is dat u bent wie u zegt dat u bent. Tevens kunnen om privacyredenen geen gegevens betreffende uw gezondheid worden verstrekt via de telefoon of per onbeveiligde e-mail. Dit doen wij om uw privacy te beschermen.

PNOzorg verstrekt geen persoonsgegevens aan derden, tenzij dit op grond van de wet toegestaan en noodzakelijk is of in geval van fraude.

Wat zijn uw rechten?
Wij houden uw gegevens graag actueel. Daarom stellen wij het op prijs als u ons informeert, wanneer u merkt dat onze gegevens niet juist zijn. Als u wilt weten of alle gegevens die wij van u hebben juist zijn, dan kunt u ons om een opgave vragen welke persoonsgegevens van u worden of zijn verwerkt. Wij zullen u binnen vier weken een overzicht verstrekken.
Indien er onjuistheden zijn in de geregistreerde gegevens, kunt u schriftelijk verzoeken tot correctie of verwijdering van de gegevens. Voor het verstrekken van bovengenoemd overzicht kan een bijdrage in de kosten worden verlangd. U kunt een dergelijk verzoek richten aan:
PNO Service Center
Postbus 459
3990 GG Houten

Vragen
Indien u vragen heeft over het privacy statement kunt u zich schriftelijk wenden tot:
PNOzorg
t.a.v. Afdeling Juridische Zaken
Postbus 459
3990 GG Houten

Klachten
Indien u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u zich tot ons richten. PNOzorg heeft een klachtenregeling vastgesteld waarmee een correcte afhandeling van uw klacht is gewaarborgd. Als uw klacht niet naar tevredenheid wordt afgehandeld, kunt u uw klacht voorleggen aan de Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen (www.skgz.nl), Postbus 291, 3700 AG Zeist, telefoon (030) 698 83 60 of fax (030) 698 82 45. Dit dient u binnen één jaar te doen, nadat u ons standpunt heeft vernomen.

Wijzigingen
Het is mogelijk dat dit privacy statement op enig moment wordt gewijzigd. Op deze plaats kunt u steeds het actuele privacy statement vinden.

----------------------------------------------------------------------------------------

Begrippenlijst

Persoonsgegevens
Gegevens die herleidbaar zijn tot een individueel persoon.

Gegevens betreffende uw gezondheid
Alle gegevens die de geestelijke of lichamelijke gezondheid van een persoon betreffen.

Medisch adviseur
Dit is de (tand)arts, die de zorgverzekeraar op onafhankelijke wijze adviseert over medische aangelegenheden.

Risicoselectie
Risicoselectie is wettelijk niet toegestaan voor de basisverzekering. Risicoselectie houdt in dat een zorgverzekeraar beoordeelt of aspirant verzekerde, gelet op zijn gezondheidstoestand, voor acceptatie van een verzekering in aanmerking komt. Voor de aanvullende verzekering mag een zorgverzekeraar uitsluitend risicoselectie toepassen op basis van door de verzekerde expliciet voor dit doel aangeleverde medische gegevens.

Wettelijke regeling
Op grond van de Wet bescherming persoonsgegevens mogen uw persoonsgegevens zonder uw uitdrukkelijke toestemming worden verwerkt, indien dit noodzakelijk is om een wettelijke verplichting na te komen. Daartoe behoren natuurlijk op de eerste plaats de uitvoering van de Zorgverzekeringswet en de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten.

Verder zijn wij als zorgverzekeraar op grond van bijvoorbeeld de Algemene wet inzake Rijksbelastingen en de Wet Structuur Uitvoeringsorganisatie Werk en Inkomen in bepaalde gevallen verplicht om persoonsgegevens te verstrekken aan overheidsinstellingen, zoals de Belastingdienst, de UWV, opsporingsdiensten, politie en dergelijke.