Privacy

PRIVACY- EN COOKIE STATEMENT PNOZORG

Vereniging PNOzorg, hierna genoemd “PNOzorg” is gevestigd aan de Seinstraat 12 (1223 DA) in Hilversum.

PNOzorg organiseert als intermediair zorgverzekeringen en levert diensten voor de creatieve sector. PNOzorg gebruikt daarvoor persoonsgegevens. Wij nemen deze verantwoordelijkheid erg serieus en zorgen ervoor dat persoonsgegevens zorgvuldig behandeld en beveiligd worden. Het gebruik van persoonsgegevens vindt te allen tijde plaats in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving en de Gedragscode gegevensverwerking financiële instellingen.

Wij hechten erg aan transparantie. Met dit privacy statement willen wij helder maken waarom wij persoonsgegevens verwerken, wie daarbij betrokken zijn, hoe lang deze persoonsgegevens bewaard worden en welke beveiligingsmaatregelen wij nemen. Ook wordt uitgelegd welke rechten u hebt ten aanzien van de gebruikte persoonsgegevens, hoe u deze kunt uitoefenen en hoe u in contact kunt komen bij vragen over uw privacy.

Aanvraag PNO-zorgverzekeringen

Op deze website kunt u een PNO-zorgverzekering afsluiten. PNOzorg faciliteert in de totstandkoming van deze PNO-zorgverzekeringen en is verantwoordelijke voor de persoonsgegevens die u hier achterlaat. Voor uw verzekeringsaanvraag verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

  • Naam
  • Adres
  • E-mailadres
  • Geslacht
  • Medische gegevens
  • BSN
  • Bankrekeningnummer

Als u een aanvullende zorgverzekering aanvraagt wordt u ook gevraagd om een gezondheidsverklaring in te vullen. Deze gezondheidsverklaring zal worden beoordeeld door een medisch adviseur en alleen worden gebruikt voor het al dan niet accepteren van de aanvraag voor aanvullende verzekering. De medisch adviseur heeft geheimhoudingsplicht uit hoofde van het medisch beroepsgeheim.

MijnPNO en contactformulier

PNOzorg zorgt ervoor dat uw digitale aanvraag automatisch wordt doorgeleid naar ONVZ. ONVZ is de risicodrager van de ziektekostenportefeuille van PNOzorg en beheert tevens de zorgverzekeringsadministratie. Voor het (verdere) gebruik van de persoonsgegevens met betrekking tot de totstandkoming en uitvoering van de verzekeringsovereenkomst  is ONVZ de verwerkingsverantwoordelijke. Zo is ONVZ verantwoordelijk voor de pagina MijnPNO en het contactformulier op deze website. Meer informatie over hoe ONVZ met uw persoonsgegevens omgaat kunt u vinden in het privacy statement van ONVZ.

 

Gebruik van website PNOzorg

PNOzorg heeft een gerechtvaardigd belang haar website zo toegankelijk en relevant mogelijk te laten zijn en zoveel mogelijk aan te passen op de voorkeuren en interesses van de bezoekers. PNOzorg maakt daarbij bij het bezoek aan haar website(s) gebruik van cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone.

De bezoeker van onze website kan zelf beslissen of u cookies wilt accepteren of weigeren. Bij uw eerste bezoek aan onze website(s) zult u over de gebruikte cookies worden geïnformeerd. Meer informatie over de cookies die wij gebruiken vindt u hier.

 

Marketingactiviteiten en nieuwsbrieven

Als verzekerde bij PNOzorg kunt u benaderd worden via post en/of e-mail met nieuwsbrieven en andere informatie over de aanverwante producten en diensten. Voor dit doel verwerken we uw contactgegevens die wij ontvangen van ONVZ.

U kunt zich afmelden voor nieuwsbrieven via de link onder aan de e-mail, per telefoon en op de wijze zoals aangegeven onder het kopje “Vragen en verzoeken om inzage-, correctie-, beperking van het gebruik- en verwijdering van uw persoonsgegevens”.

Enquêtes

PNOzorg en ONVZ hebben er belang bij om een beter beeld te krijgen van de ervaring van verzekeringsnemers van PNOzorg. Dat doen wij incidenteel door het verrichten van een enquête. Ook voor dit doel kunnen uw contactgegevens worden gebruikt die wij dan ontvangen van ONVZ.

Wie ontvangt uw persoonsgegevens nog meer?

PNOzorg schakelt ook andere dienstverleners ((sub-)verwerkers of andere derden) in.  Zo heeft PNOzorg haar bemiddelings- en expo activiteiten uitbesteed aan de Coöperatieve Media Pensioen Diensten U.A. (hierna aan te duiden als “MPD”). MPD verricht deze diensten in haar hoedanigheid van sub verwerker van PNOzorg. Als u meer wilt weten over MPD en de wijze waarop zij met persoonsgegevens omgaan, kunt dit hier vinden.

Ook schakelt PNOzorg andere bedrijven in zoals ICT-dienstverleners en bedrijven die zich richten op communicatie. Deze bedrijven kunnen als dat noodzakelijk is uw persoonsgegevens ontvangen voor het desbetreffende doel.

PNOzorg is soms ook gehouden persoonsgegevens te verstrekken aan daartoe bevoegde (overheids)instellingen , zoals toezichthouders, opsporingsinstanties en belastingdienst.

Bij het verstrekken van persoonsgegevens aan verwerkers of derden, zal PNOzorg erop toezien dat de vereiste contractuele, technische en organisatorische maatregelen worden getroffen om te verzekeren dat uw persoonsgegevens uitsluitend worden verwerkt in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving.

Hoewel PNOzorg zich tot doel heeft gesteld persoonsgegevens zo beperkt mogelijk en bij voorkeur binnen de Europese Economische Ruimte door derde te laten verwerken. Het zou in uitzonderingsgevallen kúnnen dat persoonsgegevens worden doorgegeven naar ontvangers in landen buiten de Europese Economische Ruimte . In die uitzonderlijke gevallen zal PNOzorg passende maatregelen nemen die nodig zijn om te waarborgen dat uw persoonsgegevens goed worden beschermd.

Bewaartermijn

Vanzelfsprekend bewaart PNOzorg persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor het is verwerkt wordt bewaard. Hoe lang een bewaartermijn is dus afhankelijk voor het doel waarvoor het verwerkt is.

De persoonsgegevens die betrekking hebben op verzekeringsaanvragen worden bewaard tot 90 dagen na het indienen daarvan.

De persoonsgegevens die gebruikt worden voor nieuwsbrieven en marketingactiviteiten worden tot beëindiging van de PNOzorgverzekering verwerkt.

In specifieke gevallen kunnen we persoonsgegevens langer bewaren als dat bijvoorbeeld nodig is in verband met juridische procedures.

Hoe lang ONVZ uw gegevens bewaard kunt u terugvinden in hun privacy statement.

Hoe beveiligen wij uw gegevens?

PNOzorg gaat uiterst zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of onrechtmatig gebruik, hieronder valt onder andere een deugdelijk informatiebeveiligingsbeleid, training van onze medewerkers, beveiligde servers en fysieke beveiliging van ruimtes waar persoonsgegevens zijn opgeslagen. Bovendien hebben al onze medewerkers een geheimhoudingsverklaring getekend en alleen geautoriseerd personeel mag bepaalde persoonsgegevens inzien en verwerken.

Vragen en verzoeken om inzage-, correctie-, beperking van het gebruik- en verwijdering van uw persoonsgegevens

Hebt u nog vragen over de manier waarop uw persoonsgegevens worden gebruikt in verband met een verzekeringsaanvraag of wilt u weten welke persoonsgegevens in dat verband van u zijn vastgelegd, wilt u gegevens (laten) wijzigen of (laten) wissen, dan kunt u een dergelijk verzoek richten aan

PNOzorg Service Center

Postbus 459

3990 GG Houten

U kunt hiervoor ook het contactformulier gebruiken.

Klachten

Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens. Mocht u er desondanks toch niet samen met ons uitkomen, dan hebt u op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Ook kunt u een klacht voorleggen aan de Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen (www.skgz.nl), Postbus 291, 3700 AG Zeist, telefoon (030) 698 83 60 of fax (030) 698 82 45. Dit dient u binnen één jaar te doen, nadat u het standpunt van ONVZ of PNOzorg heeft vernomen.

Wijziging van het privacy statement

We kunnen het privacy statement aanpassen. Dat doen we bijvoorbeeld als de wet of ons beleid wijzigt. Wij raden u daarom aan het Privacy statement regelmatig opnieuw te bekijken bij een bezoek aan onze website. U treft een link naar de meest actuele versie van ons Privacy- & Cookiereglement onderaan onze website(s) aan.

De laatste wijziging van dit privacy statement was op 25 mei 2018