Privacy

Privacy statement PNOzorg

PNOzorg is een label van ONVZ in Houten. ONVZ draagt het risico van de ziektekostenportefeuille van PNOzorg en verzorgt de uitvoering van de zorgverzekeringen. Hierdoor wordt in onderstaande uitleg in sommige gevallen ONVZ genoemd in plaats van PNOzorg. ONVZ is gevestigd op De Molen 66, 3995 AX te Houten. 

Uw privacy, en die van andere verzekerden en bezoekers van deze website, is voor ons heel belangrijk. ONVZ behandelt en beveiligt uw persoonlijke gegevens daarom zo zorgvuldig mogelijk. Natuurlijk volgen wij daarbij de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Waarom een privacy statement?

In dit privacy statement leggen wij uit hoe wij uw persoonlijke gegevens behandelen en beveiligen. Dat doen wij door de volgende vragen te beantwoorden:
• waarvoor gebruikt ONVZ uw persoonsgegevens?
• hoe lang bewaart ONVZ uw persoonsgegevens?
• wat zijn uw rechten?
• op welke manier kunt u uw rechten uitoefenen?
• hoe zijn uw persoonsgegevens beveiligd?
• hoe kunt contact opnemen met ONVZ over dit privacy statement?

Zorgverzekeraars hebben onderling ook een aantal gedragsregels afgesproken over hoe zij met gegevens omgaan. Die staan in de 'Gedragscode verwerking persoonsgegevens zorgverzekeraars'. Dit privacy statement is ook een invulling van de gedragsregels uit deze Gedragscode.

Wanneer geldt dit privacy statement? 

Dit statement geldt voor alle gegevens die verwerkt worden om uw zorgverzekering en aanvullende verzekeringen bij PNOzorg uit te voeren. De basisverzekering wordt uitgevoerd door ONVZ Ziektekostenverzekeraar N.V., de aanvullende verzekeringen door ONVZ Aanvullende verzekering N.V. Hierna schrijven we steeds PNOzorg.

Het woord ‘persoonsgegevens’ staat centraal. Dat zijn alle gegevens die iets over u of uw persoonlijke situatie zeggen. Bijvoorbeeld een nota, waarop uw naam, geboortedatum en adres staan, en de behandeling die u heeft gehad. Doordat daarop ook uw naam staat, gaat de informatie op de nota direct over u. Soms gaat informatie niet direct over u, maar is met wat moeite wel te herleiden dat het over u gaat. Bijvoorbeeld de nota zonder uw naam, maar met uw geboortedatum en adres. Ook dan spreken we over persoonsgegevens. 

Gegevens over bedrijven zijn geen persoonsgegevens. Gegevens over hun specifieke werknemers of klanten weer wél.

Waarvoor gebruikt PNOzorg uw persoonsgegevens?

U bent bij PNOzorg verzekerd voor uw basisverzekering, aanvullende verzekeringen of allebei. PNOzorg kan uw verzekeringen alleen uitvoeren door daarbij uw persoonsgegevens te gebruiken. In nummer 56 t/m 61 van onze Algemene regels leggen wij daar ook al het nodige over uit.

PNOzorg gebruikt uw persoonsgegevens in 3 situaties:

 1. u wilt zich bij PNOzorg verzekeren
 2. u bent bij PNOzorg verzekerd
 3. PNOzorg wil u informeren (marketing)

Dit leggen wij hieronder uit.

Heeft u hier vragen over, of wilt u een klacht indienen? Of wilt u bezwaar maken tegen een automatische of handmatige beslissing? U kunt altijd contact opnemen met ONVZ. Dan kijkt een medewerker ernaar. Onder aan deze pagina leest u hoe u dat kunt doen.
Bij het uitvoeren van verzekering(en) besteedt ONVZ werkzaamheden uit aan andere partijen. Het kan dan gaan om werkzaamheden waarbij uw persoonsgegevens gebruikt worden. ONVZ blijft altijd verantwoordelijk voor het gebruik van uw persoonsgegevens en hoe deze derden hier mee om gaan. Voorbeelden van uitbesteding zijn de werkzaamheden die VECOZO en Vektis voor ons doen. Via VECOZO kunnen zorgaanbieders bijvoorbeeld controleren waar en hoe u verzekerd bent. En declaraties bij ons indienen. Vektis doet bijvoorbeeld analyses van declaratiegegevens van alle zorgverzekeraars, om zorg te verbeteren of voor het toegankelijk en betaalbaar houden van de zorg. Vektis ondersteunt daarmee ook overheidspartijen, zorgprofessionals en patiëntenorganisaties. Soms geeft Vektis gegevens aan andere partijen, bijvoorbeeld voor wetenschappelijk onderzoek of door een wettelijke plicht.

1. U wilt zich bij PNOzorg verzekeren

Als u een verzekering bij PNOzorg aanvraagt, beoordeelt PNOzorg of dat mogelijk is. Wij maken hierbij onderscheid tussen de basisverzekering en aanvullende verzekeringen.

Beoordelen
De Zorgverzekeringswet bepaalt wie een basisverzekering moet sluiten. Dat heet de verzekeringsplicht. Alleen als u deze plicht heeft, kunt u de basisverzekering sluiten. PNOzorg moet dat controleren. Daarbij gebruikt PNOzorg de persoonsgegevens die u op het aanvraagformulier heeft ingevuld, of later aan PNOzorg heeft gegeven.

De meeste aanvullende verzekeringen van PNOzorg kunt u zo afsluiten. Voor sommige aanvullende verzekeringen stelt PNOzorg medische vragen. Of u de aanvullende verzekering af kunt sluiten, hangt dan af van de antwoorden die u geeft. PNOzorg moet dat controleren. Dat kunnen alleen medewerkers van PNOzorg doen die onder verantwoordelijkheid van de medisch adviseur werken. Zo verzekeren we geheimhouding van uw medische gegevens.

Accepteren
Kunt u de basisverzekering of aanvullende verzekering afsluiten? Dan gebruikt PNOzorg uw gegevens om uw polis klaar te maken en aan u toe te sturen. Kunt u de basisverzekering of aanvullende verzekering niet afsluiten? Dan gebruikt PNOzorg uw gegevens om u dat te laten weten, en om u (eventueel) een aanbod te doen voor een andere verzekering.

Als u een verzekering aanvraagt of afsluit, leggen wij enkele gegevens, waaronder uw BSN, in onze administratie vast. PNOzorg is als zorgverzekeraar verplicht om dit nummer vast te leggen. Het wordt alleen gebruikt als de wet dat voorschrijft. Naast het vastleggen in de administratie, is dat bijvoorbeeld het geval als PNOzorg contact heeft met zorgaanbieders die u bezocht heeft.

2. U bent bij PNOzorg verzekerd

Als u bij PNOzorg verzekerd bent, gebruikt PNOzorg uw persoonsgegevens om uw verzekeringen uit te voeren. Dat kan niet anders. PNOzorg heeft uw persoonsgegevens in ieder geval nodig in de volgende situaties:
• vaststellen of u recht heeft op zorg, of vergoeding van zorg
• betalen van nota’s aan de zorgaanbieder, of aan u
• innen van premie
• vaststellen van eigen bijdrages en eigen risico, en het innen daarvan
• uitvoeren van controles
• bestrijden van fraude en veiligheid en integriteit van de sector als geheel, waarvoor de fraudebeheersingseenheid van PNOzorg
 - een Gebeurtenissenadministratie bijhoudt van alle dingen die daarmee te maken (kunnen) hebben
- een apart Intern Verwijzingsregister bijhoudt, en u registreert als u een risico bent voor de veiligheid of integriteit van PNOzorg, als u aan de voorwaarden van het Protocol Incidentenwaarschuwingssysteem Financiële Instellingen (PIFI) voldoet
• verhalen van schade op anderen, waaronder andere verzekeraars (bijvoorbeeld uw reisverzekeraar, of de aansprakelijkheidsverzekeraar van iemand anders)
• onderzoek naar gedeclareerde zorg, en de kwaliteit van zorg
 • verbeteren van onze dienstverlening
• informeren van (groepen) verzekerden met voor hen relevante informatie
• beperken van betalingsachterstanden
• behandelen van klachten en geschillen
• risicobeheersing, bijvoorbeeld van zorguitgaven
• sluiten van overeenkomsten met zorgaanbieders (wij noemen dat ook wel zorginkoop)

Gegevens over uw gezondheid

Deze gegevens zijn gevoeliger dan bijvoorbeeld uw naam, adres en geboortedatum. Soms is het nodig deze gevoelige gegevens te gebruiken. Bijvoorbeeld om vast te stellen of u recht heeft op vergoeding van zorg. Of voor controle naar gedeclareerde zorg, fraudeonderzoek, verhaal op anderen, zorginkoop en risicobeheersing.

PNOzorg gaat extra zorgvuldig om met gegevens over uw gezondheid. Dat doet PNOzorg door ze alleen te laten beoordelen door de medisch adviseur. Of door medewerkers van PNOzorg die onder diens verantwoordelijkheid werken. De medisch adviseur moet uw gegevens geheimhouden. De wet bepaalt dat. Iedere medewerker die onder de verantwoordelijkheid van de medisch adviseur valt, heeft dezelfde geheimhoudingsplicht. Dat is ook zo met hen afgesproken. De medisch adviseurs en de medewerkers onder hen noemen wij de functionele eenheid.

Dit geldt niet voor puur administratief werk, zoals het verwerken van declaraties van zorgaanbieders, het doorzenden en digitaliseren van post en het beantwoorden van uw vragen door ons Service Center. Dat is immers geen beoordelen. Met medewerkers declaratiebehandeling en Service Center, en met het bedrijf dat onze post digitaliseert, is natuurlijk wel geheimhouding afgesproken. Net als met al onze andere medewerkers en bedrijven die werk voor ons doen waarbij uw persoonsgegevens gebruikt worden.
PNOzorg heeft meerdere medisch adviseurs. Zo is er een paramedisch adviseur voor fysiotherapie, een tandheelkundig adviseur voor mondzorg, een gz-psycholoog voor ggz, een wijkverpleegkundige voor verpleging&verzorging en enkele medische adviseurs voor de overige zorg, zoals ziekenhuis- en huisartsenzorg. De medisch adviseurs van PNOzorg zijn in het BIG-register ingeschreven.

Uitwisseling met anderen

Soms krijgt PNOzorg uw persoonsgegevens van andere partijen, maar alleen als dat nodig is:

 • van de zorgaanbieder die u bezoekt en met wie PNOzorg een overeenkomst heeft, of die rechtsreeks declareert. Die zorgaanbieder stuurt de nota dan rechtstreeks naar PNOzorg
 • van uw werkgever, of van een andere organisatie, als u onderdeel uitmaakt van een collectief. PNOzorg krijgt dan enkele gegevens van uw werkgever of andere organisatie om periodiek te controleren of u nog recht heeft op de verzekering onder het collectief, en de korting die daarbij hoort
 • van de Basis Registratie Personen (BRP, vroeger de Gemeentelijke Basis Administratie; GBA), om te controleren of u nog een basisverzekering kunt hebben
 • van het CAK als u onverzekerd bent, terwijl u volgens de wet wel een basisverzekering moet hebben. Het CAK meldt u dan aan bij een zorgverzekeraar, bijvoorbeeld PNOzorg, zodat u alsnog een basisverzekering krijgt

 

Soms geeft PNOzorg uw gegevens aan anderen, maar alleen als dat nodig is:

 • aan universitaire ziekenhuizen of onderzoeksbureaus voor wetenschappelijk onderzoek of statistiek. PNOzorg geeft uw persoonsgegevens alleen als, het onderzoek niet kan worden gedaan met anonieme gegevens én het onderzoek in het algemeen belang is én het niet mogelijk of te lastig was om uw toestemming te vragen
 • aan het Extern Verwijzingsregister. Als PNOzorg een onderbouwd vermoeden heeft van fraude, mogen wij dit aan andere zorgverzekeraars laten weten. Dat gebeurt via het Extern Verwijzingsregister. Niet iedereen kan dit register bekijken. Daarvoor is het Protocol Incidentenwaarschuwingssysteem Financiële Instellingen (PIFI) opgesteld. U kunt bij fraude denken aan het vervalsen van nota’s, skimming, identiteitsfraude, verduistering in het werk, phishing en opzettelijke misleiding
 • aan het zorgkantoor om uw verzekering uit te voeren, om vergoeding van zorg uit uw basisverzekering of de Wet langdurige zorg af te stemmen en dubbele vergoeding te voorkomen
 • aan zorgaanbieders als u ons vraagt te bemiddelen naar een (andere) zorgaanbieder, bijvoorbeeld als de zorgaanbieder van uw keuze een lange wachtlijst heeft
 • aan een andere verzekeraar, om schade of kosten die wij vergoed hebben te verhalen, bijvoorbeeld op uw reisverzekeraar als die óók dekking biedt naast uw basis- of aanvullende verzekering, of op de aansprakelijkheidsverzekeraar van een andere persoon, die de schade of kosten veroorzaakt heeft
 • PNOzorg moet controleren of u voorkomt op de Nationale sanctielijst terrorisme. Als dit zo is, meldt PNOzorg dit aan De Nederlandsche Bank

Soms is PNOzorg verplicht om uw gegevens aan anderen te geven:

 • aan het CAK om u aan te melden voor de regeling wanbetalers als u een premieachterstand heeft van 6 maanden, en als u alle openstaande vorderingen aan ons heeft voldaan om u weer af te melden
 • aan de gemeente waarin u woont, voor het voorkomen en verminderen van schulden, als u een betalingsachterstand van 3 maanden heeft en geen betalingsregeling met ons sluit, tenzij u aangeeft dat u dat niet wilt, en om te bevorderen dat wij u zo snel mogelijk af kunnen melden voor de regeling wanbetalers
 • aan toezichthouders zoals de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) of de Autoriteit Persoonsgegevens, zodat zij hun toezichtstaak kunnen uitvoeren

 

3. PNOzorg wil u informeren (marketing)

PNOzorg gebruikt uw gegevens ook om u te informeren over andere producten en diensten dan uw verzekeringen bij PNOzorg. Soms stuurt PNOzorg deze informatie aan al haar verzekerden, soms aan een deel daarvan. Dan maakt PNOzorg een selectie van verzekerden die de informatie ontvangen. Bij het maken van deze selectie gebruikt PNOzorg nooit gegevens over uw gezondheid of financiën, maar bijvoorbeeld wel uw adres en leeftijd. PNOzorg gebruikt daarbij soms ook gegevens die zijn verkregen van bronnen buiten PNOzorg. Maar nooit om uitsluitend geautomatiseerd een besluit te nemen dat belangrijke gevolgen voor u heeft.

PNOzorg maakt op haar website gebruik van cookies. Dat doen wij om u een zo relevant mogelijke website te tonen. U moet daarvoor steeds toestemming geven. De cookies worden meestal opgeslagen op uw computer. Daarover kunt u meer lezen in ons cookiestatement.

Ook gebruiken wij trackingpixels, om de effectiviteit van onze website en onze nieuwsbrieven te analyseren. Onze nieuwsbrieven en e-mails met HTML-opmaak kunnen bijvoorbeeld een trackingpixel bevatten die aangeeft of de e-mail of de daarin opgenomen links zijn geopend. Zo kunnen wij onze e-mailservice verbeteren en de content afstemmen op de behoeften van gebruikers. Als u de e-mail verwijdert, verwijdert u ook de trackingpixel. Onze e-mails zonder opmaak bevatten geen trackingpixel.

Hoe lang bewaart PNOzorg uw gegevens?

Soms staat er in wetten en regels een duidelijke termijn, maar soms niet. Dan bewaart PNOzorg uw gegevens zolang dat nodig is. Hoe lang dat is, hangt af van de reden waarvoor PNOzorg uw gegevens gekregen heeft en moet bewaren.

Hieronder leggen we uit welke regels gelden.

De hoofdregel: 7 jaar

De hoofdregel is dat PNOzorg uw gegevens 7 jaar bewaart, na beëindiging van uw verzekeringen bij PNOzorg. Deze termijn staat in de Zorgverzekeringswet en enkele andere (fiscale) wetten en regels.

De uitzonderingen

Op de hoofdregel van 7 jaar zijn een aantal uitzonderingen gemaakt. Wij leggen die hieronder uit.

 • Niet gesloten verzekering PNOzorg bewaart uw gegevens maximaal 16 maanden als u een verzekering aanvraagt maar niet afsluit. Bijvoorbeeld omdat u dat zelf besluit, of omdat u niet voor de verzekering in aanmerking komt. Als u een jaar later opnieuw een aanvraag indient, gebruikt ONVZ die gegevens om die nieuwe aanvraag te beoordelen. Ook kan ONVZ u 1 jaar lang benaderen met interessante informatie over verzekeringen en diensten. Dat doet ONVZ niet als u heeft aangegeven dat u dat niet wilt.
 • Na beëindiging van uw verzekering Als u een verzekering heeft beëindigd, bewaart PNOzorg uw gegevens 7 jaar volgens de hoofdregel. PNOzorg kan u de eerste 2 jaar daarvan benaderen met interessante informatie over verzekeringen of diensten. Dat doet PNOzorg niet als u heeft aangegeven dat u dat niet wilt.
 • Controle Als PNOzorg een onderzoek uitvoert, bewaart PNOzorg die gegevens zolang als nodig om het onderzoek af te ronden en om haar rechten veilig te stellen. Dat kan bijvoorbeeld onderzoek zijn bij een zorgaanbieder die u bezocht heeft. Uit het onderzoek kan blijken dat de zorgaanbieder nota’s voor aan u geleverde zorg terug moet betalen. PNOzorg heeft die gegevens nodig om de terugbetaling te regelen en veilig te stellen.
 • Fraude Als wij een fraudeonderzoek hebben uitgevoerd, bewaren wij uw gegevens 8 jaar nadat het onderzoek is gesloten. Dit doen we onder andere om fraude in de toekomst te voorkomen.
 • Opnemen telefoongesprekken voor training en kwaliteit Als u met ons Service Center belt kunnen wij dat gesprek opnemen en 1 maand bewaren. PNOzorg doet dat om medewerkers op te leiden en om de kwaliteit van onze dienstverlening te verbeteren. De opgenomen gesprekken worden nergens anders voor gebruikt.
 • Klachten en geschillen Als u een klacht heeft ingediend of een meningsverschil met ons had, bewaren wij uw gegevens 2 jaar nadat de klacht of het meningsverschil is opgelost.

 

Wat zijn uw rechten?

Onderdeel van zorgvuldig gebruik van gegevens is volgens PNOzorg dat u daarbij rechten heeft. U kunt inzage vragen, maar ook verbetering, verwijdering, beperking van het gebruik en overdracht aan derden. Verder kunt u bezwaar maken tegen het gebruik van uw gegevens. Uiteraard kunt u ook uw toestemming intrekken, als u die eerder aan PNOzorg heeft gegeven. Tot slot kunt u ons altijd vragen dat een medewerker naar een geautomatiseerde beslissing kijkt.

Zulke verzoeken kunt u richten aan de Functionaris Gegevensbescherming. Onder aan deze pagina leest u hoe u dat kunt doen.

Nadat u zo’n verzoek heeft gedaan, vertellen wWe vertellen u binnen een maand na uw verzoek wat we daarmee hebben gedaan. Bij een inzageverzoek moet u ons een kopie van uw ID sturen (zonder foto en BSN). Dan gaat de termijn lopen op het moment dat we die kopie ontvangen. Als uw verzoek erg ingewikkeld is, kunnen we deze termijn met 2 maanden verlengen. We laten u dat binnen een die eerste maand na ontvangst van uw verzoek weten.

Bent u het niet eens met de uitkomst? Dan kunt u daarover een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, of een vergelijkbare instantie in een andere lidstaat van de Europese Unie. U kunt ook een verzoekschrift indienen bij de rechtbank.

Inzage

U kunt altijd vragen welke gegevens PNOzorg van u heeft en waarvoor PNOzorg die gebruikt. Dat is op een veilige manier geregeld: u kunt inloggen op MijnPNO. Daar kunt u de volgende actuele gegevens inzien.

 • NAW-gegevens
 • verzekeringsgegevens
 • gegevens over het eigen risico en eigen bijdragen
 • gegevens over premiebetaling
 • gegevens over zorgkosten

 

Het kan zijn dat u daarnaast nog specifieke informatie wilt hebben. U kunt daarvoor een verzoek indienen. Vermeld in uw verzoek welke gegevens u wilt inzien.

Verbetering

Natuurlijk wil PNOzorg dat de juiste persoonsgegevens over u in de administratie zijn opgenomen. Klopt er iets niet, dan kunt u altijd vragen om de fout te verbeteren, of de gegevens aan te vullen. Vermeld in uw verzoek welke gegevens wij moeten aanpassen en waarom.

Wissen

Soms kunt u PNOzorg vragen om gegevens over u te verwijderen.

 • als PNOzorg uw gegevens niet meer nodig heeft
 • als uw gegevens worden gebruikt op grond van uw toestemming, maar u trekt deze toestemming in
 • als u terecht bezwaar maakt tegen het gebruik van uw persoonsgegevens 
 • als PNOzorg uw persoonsgegevens niet mocht gebruiken
 • als wetten of regels PNOzorg verplichten om uw gegevens te verwijderen
 • als PNOzorg uw gegevens gebruikt voor social media, maar u daarvoor uw toestemming intrekt

 

Vermeld in uw verzoek welke gegevens u wilt laten wissen en waarom u vindt dat PNOzorg dit moet doen. Als uw verzoek ziet op gegevens die wij hebben voor het uitvoeren van uw verzekering is het wissen vaak niet mogelijk. PNOzorg heeft uw gegevens dan natuurlijk nodig om uw verzekering uit te voeren.

Beperking gebruik

Is één van de volgende situaties op u van toepassing?

 • u heeft om verbetering van uw gegevens gevraagd, en dat verzoek is bij PNOzorg in behandeling
 • PNOzorg mag uw gegevens niet gebruiken, maar u wilt niet dat de gegevens gewist worden
 • u heeft bezwaar gemaakt tegen verwerking van uw gegevens door PNOzorg, en dat bezwaar is bij PNOzorg in behandeling

 

U kunt PNOzorg dan vragen om het gebruik van uw gegevens te beperken. Dat betekent dat PNOzorg uw gegevens alleen nog in de volgende gevallen mag gebruiken:

 • als u daarvoor toestemming geeft
 • om uw verzekeringen bij uit te voeren: zo blijft u verzekerd en kunnen wij uw nota’s betalen
 • om een rechtsvordering in te stellen, uit te oefenen of te onderbouwen
 • om de rechten van iemand anders te beschermen, of die van een andere organisatie
 • voor een groot algemeen belang van de Europese Unie of een lidstaat daarvan, zoals volksgezondheid

 

Vermeld in uw verzoek waarom u vindt dat PNOzorg uw persoonsgegevens niet mag gebruiken. U kunt dit verzoek natuurlijk ook toevoegen aan uw verzoek tot verbetering of uw bezwaar.

Is uw verzoek terecht? Dan beperkt PNOzorg het gebruik zolang de situatie duurt waardoor u om beperking kunt vragen. Uw verzekeringen blijven gewoon doorlopen. U moet ook premie betalen tijdens de beperking.

Overdracht aan anderen

U kunt PNOzorg vragen om de persoonsgegevens die PNOzorg van u heeft, aan een ander te geven. Dat kan een andere organisatie of persoons zijn, of uzelf. Zo’n verzoek kan alleen als PNOzorg uw persoonsgegevens in geautomatiseerde processen heeft gebruikt. PNOzorg draagt uw gegevens over in een vorm die zo gestructureerd en gebruikelijk mogelijk is, en via computer, smartphone of tablet kan worden verzonden en geopend.

Als u naar een andere zorgverzekeraar overstapt, kunt u gebruik maken van de Overstapservice. U kunt dit aangeven als u uw nieuwe zorgverzekering aanvraagt. PNOzorg stuurt dan sommige van uw persoonsgegevens direct naar uw nieuwe zorgverzekeraar. Maar alleen die persoonsgegevens die nodig zijn om over te stappen, en door PNOzorg gegeven machtigingen voor het vergoeden van zorg uit de basisverzekering. Uw nieuwe zorgverzekeraar neemt die machtigingen namelijk over.

Bezwaar

U kunt bezwaar maken tegen het gebruik van uw persoonsgegevens als u daarvoor bijzondere, persoonlijke redenen heeft, en het niet gaat om de uitvoering van uw verzekering. Vermeld in uw bezwaar om welke gegevens het gaat en wat de reden van uw bezwaar is.

Wijzigen of intrekken toestemming

Heeft u toestemming gegeven aan PNOzorg om uw persoonsgegevens te gebruiken? Dan kunt u die toestemming op ieder moment wijzigen of intrekken. Dit heeft geen terugwerkende kracht. Dat betekent dat handelingen die al zijn uitgevoerd hun werking behouden.

Vermeld bij uw verzoek duidelijk wat u wilt wijzigingen of welke toestemming u wilt intrekken.

Menselijke blik

Sommige van onze processen hebben wij geautomatiseerd. Bijvoorbeeld de beoordeling van uw aanvraag voor een (aanvullende) verzekering. En verwerking van declaraties die u of uw zorgverlener bij ons indient en sommige controles daarvan. Of als u ons toestemming voor bepaalde zorg vraagt. U kunt ons altijd vragen dat een medewerker nog eens naar zo’n geautomatiseerde beslissing kijkt.

Rechten van kinderen jonger dan 16

Bent u hoofdverzekerde en heeft u voor een kind een basisverzekering afgesloten? Dan kunt u bovenstaande rechten ook voor dit kind inroepen. AAls een kind 16 jaar of ouder is, dan heeft u als hoofdverzekerde namelijk alleen nog recht op die gegevens die nodig zijn voor het afsluiten van de basisverzekering of aanvullende verzekering en om voldoende inzicht te krijgen in te betalen nota’s.  Vraagt u als hoofdverzekerde bijvoorbeeld inzage in de persoonsgegevens van een meeverzekerd kind? Dan geldt dat wij u alleen de hierboven genoemde gegevens kunnen geven.

Hoe zijn uw persoonsgegevens beveiligd?

PNOzorg past in het hele bedrijf maatregelen toe om persoonsgegevens te beveiligen. Die maatregelen hebben betrekking op de organisatie, het personeel, de processen, de techniek, en de ‘fysieke beveiliging’ van bijvoorbeeld ons pand in Houten. Al die maatregelen zijn beschreven in het beveiligingsbeleid van PNOzorg. Dit beleid is getoetst door onze IT-auditors. Bovendien houdt de Nederlandse Bank toezicht op de uitvoering van het beveiligingsbeleid.

De maatregelen hebben wij gebaseerd op de zogenaamde ISO norm 27002. Dit is een internationaal erkende standaard voor informatiebeveiliging.

PNOzorg zet ook andere organisaties in bij werkzaamheden waarbij uw persoonsgegevens verwerkt worden. U kunt daarbij bijvoorbeeld denken aan het bedrijf dat inkomende post digitaliseert. Op die manier kunnen wij post in onze administratieve systemen vastleggen. Met al die organisaties hebben wij afgesproken dat zij uw persoonsgegevens zo goed beveiligen als nodig is, en ook aantonen dat zij aan deze afspraken voldoen.

Hoe kunt u contact opnemen met PNOzorg? 

Hebt u vragen over deze privacy verklaring? Dan kunt u contact opnemen met de Functionaris Gegevensbescherming van ONVZ. Stuur een mail naar: fg@onvz.nl of stuur een brief naar:

ONVZ

T.a.v. Functionaris Gegevensbescherming

Postbus 392

3990 GD Houten

Hebt u klachten over privacy, dan kunt u contact met ons opnemen via het klachtformulier op onze website. Ook kunt u altijd een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl tel. 0900-2001201).

 Dit privacy statement kan wijzigen. Deze versie is van 14-01-2022