Vergoedingswijzer

Wil je weten wat er precies wordt vergoed in jouw pakket? Hieronder kun je vergoedingen zoeken en vergelijken.
Tip: gebruik de zoekfunctie boven de blauwe balk om snel de gewenste informatie te zien.

Ben je op zoek naar een document om te downloaden en te printen? Alle documenten staan hier voor je bij elkaar.

Vergelijk verzekeringen

Aanvullende verzekering

Buitenland verzekering

Tandartsverzekering

2017
Vergoedingen Basis Start Standaard Keuze Extra Compleet
Zorg in het ziekenhuis
100%

Wat
Zorg waarbij een medisch specialist hoofdbehandelaar is, ook wel ziekenhuiszorg genoemd.

Waar kan ik terecht
In een ziekenhuis, een zelfstandig behandelcentrum of de eigen praktijk van de medisch specialist.

Wat krijg ik vergoed
De Basisverzekering vergoedt de behandeling door een medisch specialist, en de kosten van opname in een ziekenhuis of zelfstandig behandelcentrum.

Wat betaal ik zelf
Het eigen risico.

Wat moet ik zelf doen
U moet voordat u naar de medisch specialist gaat een verwijzing hebben van uw huisarts, een andere medisch specialist, een jeugdarts, bedrijfsarts, arts voor verstandelijk gehandicapten, specialist ouderengeneeskunde of een verpleeghuisarts. Voor zwangerschap en bevalling mag ook de verloskundige verwijzen. Bij spoedeisende zorg is geen verwijzing nodig.
Staat de behandeling op de Lijst machtigingen medisch-specialistische zorg? Dan moet PNOzorg toestemming hebben gegeven voordat de behandeling begint.

Waar moet ik op letten
De volgende behandelingen staan apart vermeld

 • plastische chirurgie
 • sterilisatie en hersteloperatie
 • vruchtbaarheidsbehandeling
 • chirurgische tandheelkundige zorg (kaakchirurgie)
 • behandeling tegen snurken
 • gespecialiseerde ggz
100% 100% 100% 100%

Wat
MammaPrint en Oncotype DX zijn testen voor borstkankerpatiënten waarmee het risico op uitzaaiing beter kan worden bepaald. De uitkomst kan de medisch specialist en u helpen bij de keuze van de (vervolg)behandeling.

Bij wie / waar
Via de behandelend medisch specialist.

Wat krijg ik vergoed
De aanvullende verzekeringen PNO Standaard en hoger vergoeden de aanvullende diagnostiek.

Wat betaal ik zelf
Medisch-specialistische zorg bij borstkanker valt onder de Basisverzekering. Daarvoor geldt het eigen risico. Deze aanvullende diagnostiek valt onder de aanvullende verzekering. Daarvoor betaalt u geen eigen risico.

Wat moet ik zelf doen
De diagnostiek moet zijn voorgeschreven door de behandeld medisch specialist.

100% in bepaalde gevallen 50% in bepaalde gevallen 100% in bepaalde gevallen

Wat
Plastische chirurgie is het operatief verbeteren van het functioneren van lichaamsdelen en het corrigeren van verminkingen.

Waar kan ik terecht
Een medisch specialist.

Wat krijg ik vergoed
De Basisverzekering vergoedt plastische chirurgie als het gaat om

 • uiterlijke afwijkingen die uw lichamelijk functioneren beperken
 • verminking door ziekte, een ongeval of medische handeling
 • verlamde of verslapte bovenoogleden, als die het gevolg zijn van een aangeboren afwijking
 • bepaalde aangeboren afwijkingen
 • correctie van geslachtskenmerken bij transseksualiteit

De aanvullende verzekeringen PNO Extra en PNO Compleet vergoeden de in de tabel hierboven genoemde percentages als het gaat om:

 • correctie van de bovenoogleden
 • correctie van de stand van de oren
 • het operatief vervangen van borstprothesen
 • plastische chirurgie aan de buik

Wat betaal ik zelf
Voor zorg die onder de Basisverzekering valt: het eigen risico. Voor zorg die onder de aanvullende verzekering valt, betaalt u geen eigen risico. Bij de aanvullende verzekering PNO Extra betaalt u 50% van de zorgkosten zelf.

Wat moet ik zelf doen
U moet voordat u naar de medisch specialist gaat een verwijzing hebben van uw huisarts, de bedrijfsarts, een andere medisch specialist, jeugdarts, arts voor verstandelijk gehandicapten, specialist ouderengeneeskunde of een verpleeghuisarts.
Staat een behandeling die onder de Basisverzekering valt op de Limitatieve lijst machtigingen medisch-specialistische zorg? Dan moet PNOzorg toestemming hebben gegeven voordat de behandeling begint. Voor behandelingen die onder de aanvullende verzekering vallen moet PNOzorg altijd toestemming hebben gegeven. De toestemming vraagt u aan met een gemotiveerde schriftelijke verklaring van uw behandelend arts.

Waar moet ik op letten
PNOzorg vergoedt niet: behandelingen die vooral een cosmetisch doel hebben.

50% (alleen sterilisatie) 75% (sterilisatie en herstel)

Wat
Sterilisatie bij man (vasectomie) of vrouw, of een hersteloperatie na eerdere sterilisatie.

Waar kan ik terecht
Een medisch specialist of (voor vasectomie) de huisarts.

Wat krijg ik vergoed
De aanvullende verzekeringen PNO Extra en PNO Compleet vergoeden de in de tabel hierboven genoemde percentages.

Wat betaal ik zelf
Deze zorg valt niet onder de Basisverzekering dus u betaalt geen eigen risico. Bij PNO Extra betaalt u 50% zelf. Bij PNO Compleet betaalt u 25% zelf.

- De eerste, tweede en derde ivf/icsi poging
- De medisch-specialistische zorg bij ki of iui behandeling en bij ovulatie-inductie
- Invriezen van embryo’s
- De vierde poging ivf/icsi
- Geneesmiddelen
- Invriezen van semen en/of eicellen

Wat
Zorg als het niet lukt om zwanger te worden: kunstmatige inseminatie (ki, iui) en de zogenoemde reageerbuisbevruchting (ivf of icsi). Hieronder vallen ook de geneesmiddelen die daarbij nodig zijn.

Waar kan ik terecht
Een medisch specialist.

Wat krijg ik vergoed
De Basisverzekering vergoedt kunstmatige inseminatie, en bij reageerbuisbevruchting per beoogde zwangerschap de eerste, tweede en derde poging. De aanvullende verzekering PNO Compleet vergoedt daar bovenop het invriezen van zaad- en/of eicellen en een vierde poging inclusief de noodzakelijke geneesmiddelen.

Wat betaal ik zelf
Voor zorg die onder de Basisverzekering valt: het eigen risico. Voor zorg die onder de aanvullende verzekering valt, betaalt u geen eigen risico.

Wat moet ik zelf doen
U moet voordat u naar de medisch specialist gaat een verwijzing hebben van uw huisarts of een andere medisch specialist.

De aanvullende verzekering PNO Compleet vergoedt een vierde poging alleen als PNOzorg toestemming heeft gegeven voordat de behandeling begint. De toestemming vraagt u aan met een gemotiveerde schriftelijke verklaring van de behandelend specialist, waaruit de medische indicatie blijkt.

Waar moet ik op letten
Wijst de Hunault score op een goede kans op natuurlijke zwangerschap? Dan wordt de eerste poging pas vergoed als dat lange tijd niet lukt.

Bent u als vrouw jonger dan 38 jaar? Dan wordt bij de eerste en tweede poging alleen het terugplaatsen van één embryo per keer vergoed.
In artikel 6 van Overeenkomsten Basisverzekering & aanvullende verzekering 2017 staat wat als poging geldt.
De geneesmiddelen betaalt u niet apart, maar via het tarief van het ziekenhuis.

100%

Wat
Als u door ziekte, een aandoening of een ongeval niet goed (meer) kunt functioneren, kan revalidatie nodig zijn. Vaak kan dat met bijvoorbeeld fysiotherapie of ergotherapie. Dan geldt de bij die zorg beschreven dekking. Heeft u problemen op meerdere gebieden (zoals mobiliteit, zelfverzorging en communicatie), dan kan medisch-specialistische revalidatie nodig zijn. Medisch-specialistische revalidatie kan variëren van behandeling door een revalidatiearts tot intensieve behandeling door verschillende disciplines. Tijdens de medisch-specialistische revalidatie werkt u aan een zo goed mogelijk herstel van uw zelfstandigheid.

Waar kan ik terecht
Een revalidatiearts (en eventueel andere zorgverleners onder zijn leiding) in een ziekenhuis of een revalidatieinstelling. De behandeling is meestal poliklinisch. U wordt opgenomen als daarmee snel betere resultaten zijn te verwachten dan met een poliklinische behandeling.

Wat krijg ik vergoed
De Basisverzekering vergoedt medisch-specialistische revalidatie.

Wat betaal ik zelf
Het eigen risico.

Wat moet ik zelf doen
U moet voordat u naar de zorgverlener gaat een verwijzing hebben van uw huisarts, de bedrijfsarts, een jeugdarts of een andere medisch specialist. Daarnaast moet de revalidatiearts een indicatie voor de zorg hebben gesteld. Gaat het om de intensieve behandeling door verschillende disciplines, dan moet dat uit de indicatie blijken.
Geriatrische revalidatie (voor ouderen) staat hierna apart vermeld.

100%

Wat
Revalidatie gericht op kwetsbare ouderen met meerdere gezondheidsproblemen die in het ziekenhuis zijn behandeld, bijvoorbeeld na een beroerte, of voor een nieuwe knie of heup. De geriatrische revalidatie is gericht op terugkeer naar huis. De geriatrische revalidatie start binnen een week na een ziekenhuisopname. Bij een acuut gezondheidsprobleem kan de zorg ook volgen op een bezoek aan de spoedeisende hulp, of de polikliniek voor ouderenzorg (geriatrie).

Waar kan ik terecht
De revalidatie start in een verpleeghuis of soortgelijke instelling, op een speciale afdeling voor deze zorg. Zorgverleners van verschillende disciplines werken samen met u aan herstel, onder verantwoordelijkheid van een specialist ouderengeneeskunde of een verpleeghuisarts. Deze stelt ook het behandelplan op. De zorg kan overgaan in dagbehandeling, waarbij u weer naar huis gaat.

Wat krijg ik vergoed
De Basisverzekering vergoedt de geriatrische revalidatie, in principe voor maximaal zes maanden.

Wat betaal ik zelf
Het eigen risico.

Wat moet ik zelf doen
U moet voor deze zorg een indicatie hebben. Bent u opgenomen in het ziekenhuis, dan stelt uw medisch specialist de indicatie, in overleg met een specialist ouderengeneeskunde. In andere gevallen stelt een klinisch geriater of een internist-ouderengeneeskunde de indicatie.

Waar moet ik op letten
PNOzorg vergoedt geriatrische revalidatie na de zesde maand alleen na toestemming.

100%

Wat
Zintuiglijk gehandicaptenzorg leert kinderen en volwassenen omgaan met zintuiglijke beperkingen. Zintuiglijke beperkingen zijn blindheid en slechtziendheid, doofheid en slechthorendheid, en problemen met communiceren door een gestoorde taalontwikkeling. Het doel van de zorg is (weer) zo zelfstandig mogelijk te functioneren. De zorg kan bestaan uit onderzoek van de beperking, maar kan ook gericht zijn op het opheffen of compenseren ervan, door bijvoorbeeld het aanleren van brailleschrift of gebarentaal. Het gaat meestal om zorg zonder opname.

Waar kan ik terecht
Een instelling voor zintuiglijk gehandicaptenzorg. De instelling moet ISO- of HKZgecertificeerd zijn, en wettelijk toegelaten voor deze zorg of aangesloten bij VIVIS of SIAC. Een multidisciplinair team verleent de zorg. Het gaat meestal om zorg zonder opname. Als de behandeling zonder opname niet kan slagen, verblijft u ook (tijdelijk) in de instelling.

Wat krijg ik vergoed
De Basisverzekering vergoedt zintuiglijk gehandicaptenzorg gericht op het leren omgaan met de zintuiglijke beperking, het opheffen of het compenseren ervan. Het doel van de zorg is om (weer) zo zelfstandig mogelijk te functioneren. Als de behandeling zonder opname niet kan slagen, vergoedt de Basisverzekering ook de opname in de instelling. De vergoeding bij communicatieproblemen door een gestoorde taalontwikkeling geldt alleen onder 23 jaar.

Wat betaal ik zelf
Het eigen risico.

Wat moet ik zelf doen
U moet voordat u naar de zorgverlener gaat een verwijzing hebben

 • bij auditieve of communicatieve beperking: van een medisch specialist of een klinisch fysicus-audioloog van een audiologisch centrum, gebaseerd op de richtlijnen van de FENAC
 • bij visuele beperking: van een medisch specialist, gebaseerd op de richtlijn ‘Visusstoornissen, revalidatie en verwijzing’ van het NOG.

Bij een nieuwe zorgvraag na deze verwijzing kan ook uw huisarts of een jeugdarts verwijzen, als de stoornis tussentijds niet is gewijzigd.

Moet u voor de zorg worden opgenomen? Dan moet PNOzorg vooraf toestemming hebben gegeven. De toestemming vraagt u aan met een gemotiveerde verklaring van de hoofdbehandelaar.

Waar moet ik op letten
Onder zintuiglijk gehandicaptenzorg vallen niet

 • zorg door de doventolk en anderen die bij maatschappelijk functioneren ondersteunen
 • complexe, langdurige en levensbrede zorg aan doofblinden en vroeg-doven

De kosten van vervoer naar de instelling bij slechtziendheid vallen onder zittend ziekenvervoer.

100%

Wat
Dialyse (hemodialyse, peritoneaal dialyse) is de behandeling die de nierfunctie vervangt.

Waar kan ik terecht
In een dialysecentrum of bij u thuis.

Wat krijg ik vergoed
De Basisverzekering vergoedt de dialyse en de bijkomende kosten. Bij behandeling in een dialysecentrum zijn dat de kosten van medisch-specialistische zorg, geneesmiddelen en psychosociale zorg in verband met de dialyse. Bij thuisdialyse worden daarnaast vergoed: opleiding door het dialysecentrum, (bruikleen van) de dialyseapparatuur, de chemicaliën en vloeistoffen, en de assistentie door het dialysecentrum bij de dialyse.

Wat betaal ik zelf
Het eigen risico.

Waar moet ik op letten
Een deel van de zorg valt onder hulpmiddelen algemeen.

100%

Wat
Onderzoek of u een erfelijke ziekte of aandoening heeft, en of u die kunt doorgeven. Het onderzoek kan bestaan uit medisch onderzoek, laboratoriumonderzoek of stamboomonderzoek. Advies over erfelijke ziekte en psychosociale begeleiding rond erfelijkheid vallen hier ook onder.

Waar kan ik terecht
Een medisch specialist van een centrum voor erfelijkheidsonderzoek, ook wel klinisch genetisch centrum genoemd.

Wat krijg ik vergoed
De Basisverzekering vergoedt erfelijkheidsonderzoek.

Wat betaal ik zelf
Het eigen risico.

Wat moet ik zelf doen
U moet voordat u naar de zorgverlener gaat een verwijzing hebben van uw huisarts, de bedrijfsarts of een medisch specialist.

100%

Wat
Het opsporen en behandelen van hoorproblemen. Hieronder valt naast onderzoek van uw gehoor ook advies over hoorapparatuur, onderzoek naar taal- en spraakstoornissen bij kinderen en psychosociale zorg bij slechthorendheid en doofheid.

Waar kan ik terecht
Een audioloog of een KNO-arts, in een audiologisch centrum.

Wat krijg ik vergoed
De Basisverzekering vergoedt audiologische zorg.

Wat betaal ik zelf
Het eigen risico.

Wat moet ik zelf doen
U moet voordat u naar de zorgverlener gaat een verwijzing hebben van uw huisarts, de bedrijfsarts, een kinder- of jeugdarts, een medisch specialist, een arts verstandelijk gehandicapten of een specialist ouderengeneeskunde.

Waar moet ik op letten
Hoorapparatuur valt onder hoortoestellen.

75%

Wat
Een poliklinische ingreep om snurken tegen te gaan.

Waar kan ik terecht
Een KNO-arts.

Wat krijg ik vergoed
De aanvullende verzekering PNO Compleet vergoedt de behandeling voor 75%.

Wat betaal ik zelf
Deze zorg valt niet onder de Basisverzekering dus u betaalt geen eigen risico. 25% van de kosten betaalt u zelf.

Wat moet ik zelf doen
PNOzorg moet toestemming hebben gegeven voordat de behandeling begint. De toestemming vraagt u aan met een gemotiveerde schriftelijke verklaring van de behandelend arts.

Waar moet ik op letten
Anti-snurkapparaten staan apart vermeld.

Verpleegkundige zorg
100%

Wat
Verpleging en/of verzorging in de eigen omgeving, ook wel wijkverpleging genoemd. Het kan bijvoorbeeld gaan om wondverzorging, of hulp bij het douchen, bij het aantrekken van steunkousen of bij het gebruik van medicijnen. Verpleging thuis onder verantwoordelijkheid van de medisch specialist van het ziekenhuis valt hier ook onder.
Verpleging en verzorging voor kinderen met ernstige medische problemen (intensieve kindzorg) en in de laatste levensfase (palliatief terminale zorg) vallen ook onder deze rubriek. Deze zorg wordt soms buiten de eigen omgeving, in een instelling verleend.

Waar kan ik terecht
Een thuiszorgorganisatie, of een zelfstandig werkende verpleegkundige, verpleegkundig specialist of verzorgende. Voor verblijf bij intensieve kindzorg, tot 18 jaar: in een verpleegkundige kinderdagopvang of een verpleegkundig kinderzorghuis.

Wat krijg ik vergoed
De Basisverzekering vergoedt verpleging en verzorging. De wijkverpleegkundige bepaalt in een zogenoemde indicatie welke zorg en hoeveel zorg u nodig heeft, en legt dit vast in uw persoonlijke zorgplan. De indicatie in het zorgplan is de basis voor de vergoeding.
U kunt ook kiezen voor een persoonsgebonden budget (Zvw-pgb), waarmee u zelf zorg inkoopt. De voorwaarden en maximale vergoedingen staan in het Reglement Zvw-pgb verpleging en verzorging 2017.

Bent u jonger dan 18 jaar? Dan kan ook een hbo gediplomeerd kinderverpleegkundige het zorgplan vaststellen.
De kosten van verzorging en van verblijf in een instelling worden tot 18 jaar alleen vergoed als complexe lichamelijke problemen of een lichamelijke handicap de verzorging nodig maken én permanent toezicht of zorg in de nabijheid nodig is. In andere gevallen kunt u mogelijk terecht bij uw gemeente (Jeugdwet) of zorgkantoor (Wet langdurige zorg).

Wat betaal ik zelf
U betaalt geen eigen risico.

Wat moet ik zelf doen
Als u de zorg via een Zvw-pgb vergoed wilt krijgen, moet u dit vooraf bij PNOzorg aanvragen.

Waar moet ik op letten
Wilt u de zorg in het buitenland ontvangen? Dan raden wij aan om vooraf met de PNO ZorgConsulent te bespreken of die zorg voldoet aan de voorwaarden van de Basisverzekering.

Bent u het niet eens met de beoordeling door de wijkverpleegkundige en komt u er samen niet uit? Dan kunt u PNOzorg toestemming vragen voor een herbeoordeling door een andere wijkverpleegkundige.

Tijdelijke opname omdat u meer of andere zorg nodig heeft dan thuis kan worden gegeven, maar u niet naar een ziekenhuis hoeft, valt onder kortdurend eerstelijnsverblijf.

Zorg in verband met geboorte staat apart vermeld.

Paramedische zorg
tot 18 jaar:
Lijst van aandoeningen fysio- en oefentherapie 2017 100%, andere gevallen maximaal 18 behandelingen

vanaf 18 jaar:
- Lijst van aandoeningen fysio- en oefentherapie 2017 100% vanaf de 21e behandeling
- urine-incontinentie maximaal 9 behandelingen
- etalagebenen maximaal 37 behandelingen

maximaal 9 behandelingen per verzekerde per kalenderjaar maximaal 9 behandelingen per verzekerde per kalenderjaar maximaal 9 behandelingen per verzekerde per kalenderjaar maximaal 26 behandelingen per verzekerde per kalenderjaar, waarvan maximaal 18 behandelingen manuele therapie 100%, maar maximaal 18 behandelingen manuele therapie

Wat
Fysiotherapie of oefentherapie omvat advies, begeleiding en behandeling bij lichamelijke klachten door bijvoorbeeld uw houding, of bij problemen bij het bewegen. Er zijn verschillende soorten fysiotherapie en oefentherapie, zoals fysiotherapie voor ouderen, bekkenfysiotherapie, manuele therapie, Mensendieck en Cesar. De behandelaar maakt aan de hand van uw zorgvraag vooraf een persoonlijk behandelplan. Het oefenen om de conditie te verbeteren of om te voorkomen dat klachten terugkomen valt niet onder fysiotherapie en oefentherapie.

Waar kan ik terecht
Een fysiotherapeut, kinderfysiotherapeut, manueeltherapeut, oefentherapeut Mensendieck of Cesar, bekkenfysiotherapeut, geriatriefysiotherapeut of oedeemfysiotherapeut. Bij ernstig lymfoedeem en littekenweefsel vergoedt de Basisverzekering ook de behandeling door een gekwalificeerde huidtherapeut. De aanvullende verzekeringen vergoeden daarnaast nog behandeling door de psychosomatisch fysiotherapeut.

Wat krijg ik vergoed
Deze zorg kan onder de Basisverzekering of onder uw aanvullende verzekering vallen. De vergoeding hangt af van uw leeftijd, de aandoening, en van welke verzekering u heeft.

Bent u jonger dan 18 jaar en heeft u alleen een Basisverzekering?
De Basisverzekering vergoedt de zorg als het gaat om een aandoening die op de Lijst van aandoeningen fysio- en oefentherapie 2017 staat. Er kan een maximale behandelperiode in de lijst staan. Bij andere indicaties, die niet voorkomen op de lijst, vergoedt de Basisverzekering per indicatie 9 behandelingen. En als er na 9 behandelingen geen toereikend resultaat is, na verwijzing nog maximaal 9 extra behandelingen per indicatie.

Bent u 18 jaar of ouder en heeft u alleen een Basisverzekering?
De Basisverzekering vergoedt de zorg als het gaat om een aandoening die op de Lijst van aandoeningen fysio- en oefentherapie 2017 staat. De vergoeding gaat in bij de 21e behandeling. Er kan een maximale behandelperiode in de lijst staan. De Basisverzekering vergoedt daarnaast vanaf de eerste behandeling

 • bij urine-incontinentie maximaal 9 behandelingen bekkenfysiotherapie door een bekkenfysiotherapeut
 • bij perifeer arterieel vaatlijden in Fontaine-stadium 2 (‘etalagebenen’) maximaal 37 behandelingen oefentherapie onder supervisie van een fysio- of oefentherapeut, in maximaal een jaar

Heeft u ook een aanvullende verzekering?
De aanvullende verzekeringen vergoeden maximaal 9, 26 of alle medisch noodzakelijke behandelingen per verzekerde per kalenderjaar. Het aantal staat in de tabel hierboven.
De aanvullende verzekeringen PNO Extra en PNO Compleet vergoeden maximaal 18 behandelingen manuele therapie per verzekerde per kalenderjaar.

Wat betaal ik zelf
Voor zorg die onder de Basisverzekering valt: het eigen risico. Voor zorg die onder de aanvullende verzekering valt, betaalt u geen eigen risico.

Wat moet ik zelf doen
De Basisverzekering vergoedt de tweede serie van 9 behandelingen voor verzekerden tot 18 jaar alleen als u vóór de 10e behandeling een verwijzing heeft van uw huisarts of een medisch specialist.

Waar moet ik op letten
Als dat nodig is, kan behandeling bij wijze van uitzondering op een afwijkende praktijklocatie (zoals op school of in een medisch kinderdagverblijf) plaatsvinden. PNOzorg moet dan vooraf toestemming hebben gegeven.
Uw behandelaar weet of uw aandoening op de Lijst van aandoeningen fysio- en oefentherapie staat.

Zoekt u een behandelaar? Kwaliteitsregisters paramedische zorg biedt meer informatie.

De Basisverzekering vergoedt niet: behandeling door een psychosomatisch fysio- of oefentherapeut.

Lymfoedeem- en littekentherapie door een huidtherapeut staat hierna apart vermeld.

100% vanaf de 21e behandeling, alleen bij ernstig lymfoedeem en littekenweefsel Maximaal 26 behandelingen per verzekerde per kalenderjaar 100%

Wat
Als lymfevocht in het lichaam niet goed wordt afgevoerd kan het zich ophopen, bijvoorbeeld in de benen. Dit wordt lymfoedeem genoemd. Lymfoedeem kan, net als littekenweefsel, het bewegen bemoeilijken.

Waar kan ik terecht
Een huidtherapeut, als volwaardig lid ingeschreven bij NVVH.

Wat krijg ik vergoed
De Basisverzekering vergoedt lymphoedeem- en littekentherapie volgens fysiotherapie en oefentherapie alleen als u last heeft van ernstige beperkingen in de elementaire bewegingsvaardigheid, bij de persoonlijke verzorging of in mobiliteit. Als de zorg niet onder de Basisverzekering valt maar de aandoening wel een negatief effect heeft op uw dagelijks functioneren, vergoedt de aanvullende verzekering PNO Extra maximaal 26 behandelingen per kalenderjaar, en PNO Compleet alle medisch noodzakelijk behandelingen.

Wat betaal ik zelf
Voor zorg die onder de Basisverzekering valt: het eigen risico. Voor zorg die onder de aanvullende verzekering valt, betaalt u geen eigen risico.

Waar moet ik op letten
Zoekt u een huidtherapeut? Kwaliteitsregisters paramedische zorg biedt meer informatie.

100%

Wat
Logopedie is de behandeling van problemen met de stem en het spreken.

Waar kan ik terecht
Een logopedist.

Wat krijg ik vergoed
De Basisverzekering vergoedt logopedie met een geneeskundig doel. Daaronder valt niet: behandeling van achterblijvende taalontwikkeling, of omdat u een andere moedertaal heeft dan Nederlands.

Wat betaal ik zelf
Het eigen risico.

Waar moet ik op letten
Als dat nodig is, kan behandeling bij wijze van uitzondering op een afwijkende praktijklocatie (zoals op school of in een medisch kinderdagverblijf) plaatsvinden. PNOzorg moet dan vooraf toestemming hebben gegeven.
Zoekt u een logopedist? Kwaliteitsregisters paramedische zorg biedt meer informatie.

Maximaal 10 behandeluren per kalenderjaar

Wat
Ergotherapie helpt u uw dagelijkse activiteiten weer uit te voeren, als dat door lichamelijke of psychische beperkingen niet (meer) lukt. U krijgt advies, instructie of training om de in overleg met de ergotherapeut bepaalde doelen te bereiken.

Waar kan ik terecht
Een ergotherapeut, in de behandelruimte of daar waar de problemen zich voordoen, zoals thuis of op school.

Wat krijg ik vergoed
De Basisverzekering vergoedt maximaal tien behandeluren ergotherapie per kalenderjaar.

Wat betaal ik zelf
Het eigen risico.

Waar moet ik op letten
Zoekt u een ergotherapeut? Kwaliteitsregisters paramedische zorg biedt meer informatie.

Maximaal 3 behandeluren per kalenderjaar Maximaal € 150 per verzekerde per kalenderjaar Maximaal € 300 per verzekerde per kalenderjaar

Wat
Diëtetiek is voorlichting en advies over voeding, dieet en eetgewoonten (met een geneeskundig doel).

Waar kan ik terecht
Een diëtist.

Wat krijg ik vergoed
De Basisverzekering vergoedt maximaal drie uur diëtetiek per kalenderjaar. De aanvullende verzekeringen PNO Extra en PNO Compleet vergoeden daar bovenop maximaal de in de tabel hierboven vermelde bedragen.

Wat betaal ik zelf
Voor de zorg die onder de Basisverzekering valt: het eigen risico. Voor zorg die onder de aanvullende verzekering valt, betaalt u geen eigen risico. Er is een maximum aan de vergoeding. Alles daarboven betaalt u zelf.

Waar moet ik op letten
Zoekt u een diëtist? Kwaliteitsregisters paramedische zorg biedt meer informatie.

Huisartsenzorg
100%

Wat
De huisarts is het eerste aanspreekpunt bij problemen met uw lichamelijke of geestelijke gezondheid, en voor het voorkomen daarvan. De huisarts bespreekt uw vragen en klachten met u, stelt een diagnose, doet (laboratorium)onderzoek en behandelt. Meestal kan de huisarts u zelf helpen, soms verwijst hij u door naar een andere zorgverlener.
Heeft u buiten openingstijden van de praktijk acuut zorg nodig? Dan kunt u terecht bij een waarnemer of huisartsenpost.

Waar kan ik terecht
Bij uw huisarts. De zorg kan ook onder verantwoordelijkheid van de huisarts worden verleend door een medewerker in de praktijk, zoals een praktijkondersteuner ggz of een diabetesverpleegkundige.

Wat krijg ik vergoed
De Basisverzekering vergoedt huisartsenzorg.

Wat betaal ik zelf
U betaalt geen eigen risico. Voor zorg die de huisarts voorschrijft, zoals geneesmiddelen of (laboratorium)onderzoek, geldt het eigen risico wel.

Waar moet ik op letten
De Basisverzekering vergoedt niet

 • geneeskundige keuringen, zoals sport- en rijbewijskeuring
 • zwangerschapstesten

Vaccinaties en preventieve geneesmiddelen voor reizen staan apart vermeld.

100%

Wat
Bij kortdurend eerstelijnsverblijf wordt u opgenomen in een instelling omdat u algemene geneeskundige zorg nodig heeft, maar opname in een ziekenhuis niet (meer) nodig is. Er is dag en nacht een verpleegkundige beschikbaar. De noodzakelijke paramedische zorg, geneesmiddelen, hulpmiddelen en verbandmiddelen zijn onderdeel van de zorg. De zorg is meestal gericht op terugkeer naar huis, maar het kan ook gaan om zorg in de laatste levensfase.

Waar kan ik terecht
In een daarvoor wettelijk toegelaten instelling. De hoofdbehandelaar is een huisarts, specialist ouderengeneeskunde of arts voor verstandelijk gehandicapten.

Wat krijg ik vergoed
De Basisverzekering vergoedt kortdurend eerstelijnsverblijf.

Wat betaal ik zelf
Het eigen risico. Voor zorg door de huisarts betaalt u geen eigen risico.

Wat moet ik zelf doen
De huisarts moet een indicatie voor kortdurend eerstelijnsverblijf hebben gesteld. PNOzorg vergoedt kortdurend eerstelijnsverblijf na de derde maand alleen na toestemming.

Waar moet ik op letten
Wilt u de zorg in het buitenland ontvangen? Dan raden wij u aan om vooraf met de PNO ZorgConsulent te bespreken of die zorg voldoet aan de voorwaarden van de Basisverzekering.

Zorg in verband met geboorte en geriatrische revalidatie vallen hier niet onder en staan apart vermeld.
Verpleegkundige zorg thuis valt onder Verpleging en verzorging (‘wijkverpleging’).

Mondzorg
100%

Wat
Alle gebruikelijke tandheelkundige zorg, zoals periodieke controle, tandsteen verwijderen, röntgenfoto’s, vullingen, wortelkanaalbehandelingen en verdovingen. Hieronder valt ook de noodzakelijke zorg door de kaakchirurg, behalve het aanbrengen van tandheelkundige implantaten (kunstwortel).

Waar kan ik terecht
De tandarts, mondhygiënist of tandprotheticus. Voor specialistische chirurgische tandheelkunde: de kaakchirurg (MKA-chirurg).

Wat krijg ik vergoed
De Basisverzekering vergoedt de gebruikelijke tandheelkundige zorg tot 18 jaar.

Wat betaal ik zelf
Tot 18 jaar betaalt u geen eigen risico.

Wat moet ik zelf doen
PNOzorg moet vooraf toestemming geven voor

 • zorg in een centrum voor bijzondere tandheelkunde
 • tandvleesbehandeling (parodontale zorg), trekken van tanden of kiezen onder narcose en kaakoperatie (osteotomie), als deze door de kaakchirurg worden uitgevoerd.

Waar moet ik op letten
De Basisverzekering vergoedt het tarief dat geldt voor behandeling in de praktijk van de zorgverlener, tijdens de normale praktijktijden.
De Basisverzekering vergoedt niet: orthodontie en daarvoor bestemd röntgenonderzoek.

maximaal € 500 voor de looptijd van de verzekering.
Heeft u Mondzorg ingeruild voor keuzevoordeel? Dan vervalt deze vergoeding.
100% 100%

Wat
Orthodontie is het verbeteren van de stand van het gebit door een beugel.

Bij wie / waar
De tandarts of de orthodontist.

Wat krijg ik vergoed
De Basisverzekering vergoedt orthodontie niet, behalve als het gaat om bijzondere tandheelkundige zorg. De aanvullende verzekeringen PNO Keuze, PNO Extra en PNO Compleet vergoeden maximaal het in de tabel hierboven genoemde bedrag/percentage.

Wat betaal ik zelf
Deze zorg valt niet onder de Basisverzekering dus u betaalt geen eigen risico. Bij PNO Keuze is er een maximum aan de vergoeding. Alles daarboven betaalt u zelf.

Waar moet ik op letten
Orthodontie vanaf 18 jaar staat apart vermeld.

100%

Wat
Het vervangen van (blijvende) snij- of hoektanden die ontbreken omdat ze nooit zijn aangelegd, of door een ongeval. Hieronder valt ook het aanbrengen van tandheelkundige implantaten die voor de vervanging noodzakelijk zijn.

Waar kan ik terecht
De tandarts of de kaakchirurg (MKA-chirurg).

Wat krijg ik vergoed
De Basisverzekering vergoedt tot 23 jaar, bij geheel ontbrekende blijvende snij- of hoektanden: tandvervanging met niet-plastische materialen en het aanbrengen van implantaten, als de noodzaak daarvoor vóór de 18e verjaardag is vastgesteld.

Wat betaal ik zelf
Het eigen risico.

Wat moet ik zelf doen
PNOzorg moet toestemming hebben gegeven voordat de behandeling begint. De toestemming vraagt u aan met een gemotiveerde verklaring van de zorgverlener.

Waar moet ik op letten
De Basisverzekering vergoedt alleen kronen, bruggen en tandheelkundige implantaten voor blijvende snij- of hoektanden die niet zijn aangelegd, of die door een ongeval helemaal verloren zijn gegaan.

100%

Wat
Specialistische zorg door de kaakchirurg.

Waar kan ik terecht
De kaakchirurg (MKA-chirurg).

Wat krijg ik vergoed
De Basisverzekering vergoedt kaakchirurgie en de kosten van daarbij  noodzakelijke opname in een ziekenhuis of zelfstandig behandelcentrum.

Wat betaal ik zelf
Het eigen risico.

Wat moet ik zelf doen
U moet voordat u naar de kaakchirurg gaat een verwijzing hebben van uw huisarts, tandarts of een medisch specialist.
PNOzorg moet vooraf toestemming geven voor

 • zorg in een centrum voor bijzondere tandheelkunde
 • trekken van tanden of kiezen onder narcose
 • osteotomie (kaakoperatie)

Waar moet ik op letten
De Basisverzekering vergoedt geen hoger tarief voor behandeling buiten de normale praktijktijden tenzij er sprake is van een spoedsituatie.

75/90/92% voor een volledige prothese en 90% voor reparatie en rebasen zie Tandartsvergoedingen zie Tandartsvergoedingen zie Tandartsvergoedingen zie Tandartsvergoedingen

Wat
Een kunstgebit of gebitsprothese is een gebit ter vervanging van de eigen tanden. Een tijdelijk gebit voor direct na het trekken van tanden en kiezen (immediaatprothese) valt hier ook onder.

Waar kan ik terecht
De tandarts of een tandprotheticus.

Wat krijg ik vergoed
De Basisverzekering vergoedt voor een volledige uitneembare prothese:

 • 75% van de kosten van een niet-implantaat gedragen prothese
 • 90% van de kosten van een implantaatgedragen prothese voor de onderkaak
 • 92% van de kosten van een implantaatgedragen prothese voor de bovenkaak
 • 90% van de kosten van reparatie en rebasen (opvullen)

Wat betaal ik zelf
U betaalt 8, 10 of 25% van de kosten van de prothese en 10% van de reparatie of het rebasen zelf. Deze eigen bijdrage wordt altijd als eerste verrekend, dus vóór het eigen risico. Voor de kosten die overblijven na aftrek van de eigen bijdrage, geldt het eigen risico. Heeft u een aanvullende tandartsverzekering PNO Tandarts Standaard of hoger? Dan vergoedt deze de eigen bijdragen (binnen de maximale vergoeding).

Wat moet ik zelf doen
PNOzorg moet vooraf toestemming geven voor

 • een gebitsprothese duurder dan € 650 per kaak (inclusief techniekkosten) gemaakt door de tandarts
 • een gebitsprothese duurder dan € 500 per kaak (inclusief techniekkosten) gemaakt door de tandprotheticus
 • zorg in een centrum voor bijzondere tandheelkunde

De toestemming vraagt u aan met een gemotiveerde verklaring van de zorgverlener.

Waar moet ik op letten
PNOzorg vergoedt een gebitsprothese via de tandarts of de tandprotheticus maar niet rechtstreeks aan een tandtechnicus.
Wordt de gebitsprothese bevestigd op implantaten? Dan wordt het vaste deel van de suprastructuur (de constructie waarmee de prothese op de implantaten vastklikt) tot de prothese gerekend.

100%

Wat
Bijzondere tandheelkundige zorg is de zorg die nodig is als de gebruikelijke tandheelkunde niet volstaat. Dat kan komen door een bijzondere aandoening aan gebit, kaak of mond (zoals een hazenlip), of door een lichamelijke of geestelijke aandoening. Soms is bijzondere tandheelkundige zorg nodig omdat een andere medische behandeling anders geen goed resultaat zal hebben.

Waar kan ik terecht
Een tandarts, kaakchirurg (MKA-chirurg), orthodontist, mondhygiënist of tandprotheticus.

Wat krijg ik vergoed
De Basisverzekering vergoedt bijzondere tandheelkunde.

Wat betaal ik zelf
Vanaf 18 jaar betaalt u een wettelijke eigen bijdrage ter hoogte van de kosten van tandheelkundige zorg die u zonder de aandoening zelf zou hebben betaald. Deze eigen bijdrage wordt altijd als eerste verrekend, dus vóór het eigen risico. Voor de kosten die overblijven na aftrek van de eigen bijdrage, geldt het eigen risico.

Wat moet ik zelf doen
U moet voordat u naar de zorgverlener gaat een verwijzing hebben van uw huisarts, tandarts of een medisch specialist. Daarnaast moet PNOzorg vóór de (eerste) behandeling toestemming hebben gegeven. De toestemming vraagt u aan met een gemotiveerde schriftelijke verklaring van de zorgverlener.

Waar moet ik op letten
De vergoeding geldt alleen als gebruikelijke tandheelkunde niet voldoende is om een goede tandfunctie te houden of krijgen.

Farmaceutische zorg
100%

Wat
De kosten van voorgeschreven geneesmiddelen en de diensten van de apotheek die daarmee te maken hebben, zoals het afleveren en uitleg over voor u nieuwe middelen.

Bij wie / waar
De apotheek of een apotheekhoudende huisarts.

Wat krijg ik vergoed
De Basisverzekering vergoedt

 • geregistreerde geneesmiddelen die in Bijlage 1 van de Regeling zorgverzekering staan
 • geregistreerde geneesmiddelen die in Bijlage 2 van de Regeling zorgverzekering staan voor de daar vermelde indicaties
 • de dienstverlening van de apotheek

Wat betaal ik zelf
Voor geneesmiddelen kan een wettelijke eigen bijdrage gelden, ook onder 18 jaar. Deze eigen bijdrage wordt altijd als eerste verrekend, dus vóór het eigen risico. Voor de kosten die overblijven na aftrek van de eigen bijdrage, en voor de diensten van de apotheek, geldt het eigen risico. Tot 18 jaar betaalt u geen eigen risico.

PNOzorg vergoedt zogenoemde zelfzorgmiddelen en maagzuurremmers alleen als u deze langer dan zes maanden nodig heeft, en niet tijdens de eerste 15 dagen.

Wat moet ik zelf doen
PNOzorg vergoedt geneesmiddelen alleen als u daarvoor een voorschrift heeft van uw (huis)arts, een medisch specialist, tandarts, tandarts-specialist, verloskundige, verpleegkundig specialist of physician assistant.

Waar moet ik op letten
Op www.medicijnkosten.nl kunt u nagaan of een geneesmiddel door de Basisverzekering wordt vergoed en of er een eigen bijdrage geldt.

Heeft u een aanvullende PNO Standaard of hoger? Dan valt de wettelijke eigen bijdrage (binnen de maximale vergoeding) onder (genees)middelen (aanvullende verzekering).

Zelfzorgmiddelen zijn laxeermiddelen, kalktabletten, middelen bij allergie, middelen tegen diarree, middelen tegen droge ogen en maagledigingsmiddelen.

Bij sommige geneesmiddelen moet PNOzorg vooraf toestemming geven. Deze geneesmiddelen staan in Toestemming geneesmiddelen.

100%

Wat
Dieetpreparaten, als u niet kunt uitkomen met aangepaste normale voeding of met bijzondere voeding. Dieetpreparaten hebben een andere samenstelling en een andere vorm dan (aangepaste) normale voeding. Dieetproducten zoals suikervrije jam en zoutarme kaas vallen hier niet onder.

Waar kan ik terecht
De apotheek, een apotheekhoudende huisarts of een gespecialiseerde leverancier.

Wat krijg ik vergoed
De Basisverzekering vergoedt dieetpreparaten die u nodig heeft door een stofwisselingsstoornis, voedselallergie, gestoorde voedselopname, ziektegerelateerde (dreigende) ondervoeding of omdat medische richtlijnen dat voorschrijven.

Wat betaal ik zelf
Het eigen risico.

Wat moet ik zelf doen
PNOzorg vergoedt dieetpreparaten alleen als u daarvoor een voorschrift heeft van uw (huis)arts, een medisch specialist, tandarts, kaakchirurg, verloskundige, verpleegkundig specialist, physician assistant of diëtist.
PNOzorg moet vooraf toestemming hebben gegeven. De apotheek of de gespecialiseerde leverancier vraagt de toestemming aan, of geeft deze namens PNOzorg.

Maximaal € 50 per verzekerde per kalenderjaar Maximaal € 100 per verzekerde per kalenderjaar
Heeft u Farmaceutische zorg ingeruild voor keuzevoordeel? Dan vervalt deze vergoeding.
Maximaal € 300 per verzekerde per kalenderjaar Maximaal € 500 per verzekerde per kalenderjaar

Wat
(Genees)middelen die in de reguliere zorg worden gebruikt maar die niet door de Basisverzekering worden vergoed. Het gaat om zelfzorgmiddelen, geneesmiddelen, ongeregistreerde farmaceutische producten (niet-geneesmiddelen), door een andere basisverzekering niet als preferent aangewezen geneesmiddelen, apotheekbereidingen, en de diensten van de apotheek voor afleveren en informatie die daarbij horen. Onder deze dekking valt ook de eigen bijdrage die u heeft betaald voor geneesmiddelen die door de Basisverzekering zijn vergoed.

Waar kan ik terecht
De apotheek of een apotheekhoudende huisarts.

Wat krijg ik vergoed
De aanvullende verzekeringen PNO Standaard en hoger vergoeden maximaal de in de tabel hierboven genoemde bedragen.

Wat betaal ik zelf
Deze zorg valt niet onder de Basisverzekering dus u betaalt geen eigen risico. Er is een maximum aan de vergoeding. Alles daarboven betaalt u zelf.

Wat moet ik zelf doen
PNOzorg vergoedt de (genees)middelen alleen als u daarvoor een voorschrift heeft van uw (huis)arts, een medisch specialist, tandarts, kaakchirurg, verloskundige, verpleegkundig specialist of een physician assistant.

Waar moet ik op letten
Krijgt u een geneesmiddel als onderdeel van een ziekenhuisbehandeling toegediend? Dan valt het onder medisch-specialistische zorg.

De volgende (genees)middelen vallen niet onder deze rubriek, en staan apart vermeld.

 • alternatieve geneesmiddelen (alternatieve geneeswijzen en geneesmiddelen)
 • vaccinaties en preventieve geneesmiddelen
 • geneesmiddelen bij vruchtbaarheidsbehandeling
 • anticonceptie(genees)middelen
100% tot 21 jaar en ook bij bepaalde indicaties 100% vanaf 21 jaar 100% vanaf 21 jaar
Heeft u Farmaceutische zorg ingeruild voor keuzevoordeel? Dan vervalt deze vergoeding.
100% vanaf 21 jaar 100% vanaf 21 jaar

Wat
Middelen om zwangerschap te voorkomen, zoals de pil, prikpil, anticonceptiepleister, hormoonhoudend spiraaltje, morning-after pil, hormoonimplantaat (‘staafje’) en anticonceptie-ring.

Waar kan ik terecht
De apotheek of de apotheekhoudende huisarts.

Wat krijg ik vergoed
De Basisverzekering vergoedt

 • voorgeschreven anticonceptie(genees)middelen tot 21 jaar
 • voorgeschreven anticonceptie(genees)middelen vanaf 21 jaar bij de indicaties menorragie (hevig bloedverlies) of endometriose (aandoening van het baarmoederslijmvlies)

In andere gevallen vergoeden de aanvullende verzekeringen PNO Standaard en hoger de kosten van voorgeschreven anticonceptie(genees)middelen.

Wat betaal ik zelf
Voor middelen die door de Basisverzekering worden vergoed kan een wettelijke eigen bijdrage gelden. Deze eigen bijdrage wordt altijd als eerste verrekend, dus vóór het eigen risico.
Voor de kosten die overblijven na aftrek van de eigen bijdrage en voor de diensten van de apotheek betaalt u het eigen risico. Tot 18 jaar betaalt u geen eigen risico.
Heeft u een aanvullende verzekering PNO Standaard of hoger? Dan valt de wettelijke eigen bijdrage (binnen de maximale vergoeding) onder (genees)middelen (aanvullende verzekering).

Wat moet ik zelf doen
PNOzorg vergoedt anticonceptie(genees)middelen alleen als u daarvoor een voorschrift heeft van een (huis)arts, medisch specialist, verloskundige, verpleegkundig specialist of physician assistant.

Waar moet ik op letten
Op www.medicijnkosten.nl kunt u nagaan of een geneesmiddel door de Basisverzekering wordt vergoed en of er een eigen bijdrage geldt.

Wordt het spiraaltje in een ziekenhuis geplaatst? Dan betaalt u het niet apart, maar via het tarief van het ziekenhuis.

Hulpmiddelen
100% Maximaal € 500 per jaar voor eigen bijdragen

Wat
De hulpmiddelen en verbandmiddelen die u nodig heeft bij uw herstel, om te kunnen functioneren of in verband met een aandoening. Sommige hulpmiddelen gaan langere tijd mee, zoals orthopedische schoenen en hoortoestellen. Andere hulpmiddelen zijn voor eenmalig gebruik, zoals teststrips voor diabetes en stomamateriaal.

Waar kan ik terecht
Bij een leverancier van (medische) hulpmiddelen.

Wat krijg ik vergoed
De Basisverzekering vergoedt hulpmiddelen volgens het Reglement Hulpmiddelen 2017. Sommige hulpmiddelen kunt u ook van PNOzorg in bruikleen krijgen.

De aanvullende verzekering PNO Compleet vergoedt wettelijke eigen bijdragen die u volgens het Reglement Hulpmiddelen 2017 betaalt, tot € 500 per kalenderjaar. De wettelijke eigen bijdragen voor hulpmiddelen die hierna apart staan vermeld vallen hier niet onder.

Wat betaal ik zelf
Voor sommige hulpmiddelen betaalt u een wettelijke eigen bijdrage of geldt een maximale vergoeding. Deze staan in het Reglement Hulpmiddelen 2017. Voor kosten die overblijven na aftrek van de eigen bijdrage geldt het eigen risico. Gaat het om bruikleen, dan betaalt u het eigen risico voor de bijkomende kosten (zoals verbruiksartikelen) maar niet voor de bruikleen zelf.

Wat moet ik zelf doen
Voor de meeste hulpmiddelen moet u een voorschrift hebben van uw behandelend arts of een gespecialiseerde verpleegkundige. Het kan zijn dat PNOzorg vooraf toestemming moet geven. Dit staat per hulpmiddel vermeld in het Reglement Hulpmiddelen 2017.

Waar moet ik op letten
Hulpmiddelen die onder de aanvullende verzekeringen vallen staan hierna apart vermeld.

Maximaal € 419,50 zie hulpmiddelen algemeen Maximaal € 150 per haarwerk vergoed door de Basisverzekering Maximaal € 300 per haarwerk vergoed door de Basisverzekering

Wat
Een pruik of haarstuk, als u uw haar verliest door een medische aandoening of een medische behandeling zoals chemotherapie.

Waar kan ik terecht
Een leverancier van haarwerken.

Wat krijg ik vergoed
De Basisverzekering vergoedt haarwerken volgens hulpmiddelen algemeen, tot maximaal € 419,50.
De aanvullende verzekeringen PNO Extra en PNO Compleet vergoeden daar bovenop maximaal de in de tabel hierboven genoemde bedragen.

Wat betaal ik zelf
Voor haarwerken die door de Basisverzekering worden vergoed: het eigen risico.
Voor het deel dat uit de aanvullende verzekering wordt vergoed, betaalt u geen eigen risico. Er is een maximum aan de vergoeding. Alles daarboven betaalt u zelf.

Wat moet ik zelf doen
PNOzorg vergoedt haarwerken alleen als u daarvoor een voorschrift heeft van uw behandelend arts of oncologieverpleegkundige.

Waar moet ik op letten
PNOzorg moet vooraf toestemming hebben gegeven. De leverancier vraagt de toestemming aan, of geeft deze namens PNOzorg.

Zie hulpmiddelen algemeen Vergoeding eigen bijdrage tot maximaal € 300 per toestel per aanschaf uit de Basisverzekering Vergoeding eigen bijdrage tot maximaal € 600 per toestel per aanschaf uit de Basisverzekering

Wat
Een hoortoestel of een tinnitusmaskeerder en de oorstukjes die daarbij horen, als u problemen heeft met horen.

Waar kan ik terecht
Een leverancier van hoortoestellen.

Wat krijg ik vergoed
De Basisverzekering vergoedt hoorapparatuur volgens hulpmiddelen algemeen.
De aanvullende verzekeringen PNO Extra en PNO Compleet vergoeden de wettelijke eigen bijdrage tot maximaal de in de tabel hierboven genoemde bedragen.

Wat betaal ik zelf
In sommige gevallen betaalt u een eigen bijdrage. Deze staat in het Reglement Hulpmiddelen 2017. Voor kosten die overblijven na aftrek van de eigen bijdrage betaalt u het eigen risico.
Heeft u een aanvullende verzekering PNO Extra of PNO Compleet? Dan vergoedt deze de eigen bijdrage.
Voor het deel dat uit de aanvullende verzekering wordt vergoed, betaalt u geen eigen risico. Er is een maximum aan de (totale) vergoeding. Alles daarboven betaalt u zelf.

Maximaal € 150 per aanschaf per verzekerde per 5 kalenderjaren Maximaal € 300 per aanschaf per verzekerde per 5 kalenderjaren

Wat
Een afstandsbediening om een hoortoestel mee te bedienen.

Waar kan ik terecht
Een leverancier van hoortoestellen.

Wat krijg ik vergoed
De aanvullende verzekeringen PNO Extra en PNO Compleet vergoeden maximaal de in de tabel hierboven genoemde bedragen.

Wat betaal ik zelf
Deze zorg valt niet onder de Basisverzekering dus u betaalt geen eigen risico. Er is een maximum aan de vergoeding. Alles daarboven betaalt u zelf.

Maximaal € 50 Maximaal € 75
Heeft u Hulpmiddelen heeft ingeruild voor keuzevoordeel? Dan vervalt deze vergoeding.
€ 100 € 150

Wat
Eenvoudige loophulpmiddelen voor als u (tijdelijk) moeilijk loopt. Het kan bijvoorbeeld gaan om elleboogkrukken, een looprek of een rollator.

Waar kan ik terecht
Een leverancier van loophulpmiddelen.

Wat krijg ik vergoed
De aanvullende verzekeringen PNO Standaard en hoger vergoeden de kosten van aanschaf of huur van loophulpmiddelen tot maximaal de in de tabel hierboven genoemde bedragen.

Wat betaal ik zelf
Deze zorg valt niet onder de Basisverzekering dus u betaalt geen eigen risico. Er is een maximum aan de vergoeding. Alles daarboven betaalt u zelf.

Wat moet ik zelf doen
U moet voordat u het hulpmiddel aanschaft of huurt een voorschrift hebben van uw huisarts of een medisch specialist.

Maximaal € 100 per verzekerde per kalenderjaar Maximaal € 150, per verzekerde per kalenderjaar
Heeft u Hulpmiddelen ingeruild voor keuzevoordeel? Dan vervalt deze vergoeding.
Maximaal € 150 per verzekerde per kalenderjaar Maximaal € 200 per verzekerde per kalenderjaar

Wat
Steunzolen voor in de schoenen, om de voeten te ondersteunen.

Waar kan ik terecht
Een orthopedisch schoentechnicus.

Wat krijg ik vergoed
De aanvullende verzekeringen PNO Standaard en hoger vergoeden maximaal de in de tabel hierboven genoemde bedragen.

Wat betaal ik zelf
Deze zorg valt niet onder de Basisverzekering dus u betaalt geen eigen risico. Er is een maximum aan de vergoeding. Alles daarboven betaalt u zelf.

Wat moet ik zelf doen
U moet voordat u de steunzolen aanschaft een voorschrift hebben van uw behandelend arts.

100% bij bepaalde medische indicaties, zie hulpmiddelen algemeen Maximaal € 100 per twee kalenderjaren Maximaal € 125 per twee kalenderjaren
Heeft u Hulpmiddelen ingeruild voor keuzevoordeel? Dan vervalt deze vergoeding.
Maximaal € 150 per twee kalenderjaren Maximaal € 250 per twee kalenderjaren

Wat
Contactlenzen, brillenglazen (met montuur), geïmplanteerde lenzen en ooglaseren voor het corrigeren van bij- of verziendheid.

Waar kan ik terecht
Een opticien of een oogkliniek.

Wat krijg ik vergoed
De Basisverzekering vergoedt lenzen en brillenglazen bij bepaalde medische indicaties, volgens hulpmiddelen algemeen. De aanvullende verzekeringen PNO Standaard en hoger vergoeden als u last heeft van bij- of verziendheid voor contactlenzen, brillenglazen (met montuur of reparatie daarvan), geïmplanteerde lenzen en ooglaseren maximaal de in de tabel hierboven genoemde bedragen.

Wat betaal ik zelf
Voor zorg die onder de Basisverzekering valt: het eigen risico. Voor zorg die onder de aanvullende verzekering valt, betaalt u geen eigen risico.

Wat moet ik zelf doen
Voor de brillenglazen en lenzen die onder de Basisverzekering vallen moet u een voorschrift van uw oogarts hebben.

Waar moet ik op letten
De aanvullende verzekeringen vergoeden een bril of contactlenzen een keer per twee kalenderjaren. In het jaar waarin u de bril of contactlenzen aanschaft en het daaropvolgende kalenderjaar krijgt u niet opnieuw een vergoeding.
PNOzorg vergoedt niet: contactlensvloeistof.

75%

Wat
Hulpmiddelen om het snurken tegen te gaan zoals een anti-snurkbeugel, Activator of Snörex.

Waar kan ik terecht
Een KNO-arts of een orthodontist.

Wat krijg ik vergoed
De aanvullende verzekering PNO Compleet vergoedt 75% van de kosten van anti-snurkapparaten.

Wat betaal ik zelf
Deze zorg valt niet onder de Basisverzekering dus u betaalt geen eigen risico. 25% van de kosten betaalt u zelf.

Wat moet ik zelf doen
PNOzorg moet toestemming hebben gegeven voordat u het anti-snurkapparaat aanschaft of laat aanmeten. De toestemming vraagt u aan met een gemotiveerde schriftelijke verklaring van de zorgverlener.

100% 100%

Wat
Een plaswekker tegen bedplassen, met de bijbehorende middelen zoals sensorbroekjes.

Waar kan ik terecht
Een leverancier van plaswekkers.

Wat krijg ik vergoed
De aanvullende verzekeringen PNO Extra en PNO Compleet vergoeden de kosten van aanschaf of huur.

Wat betaal ik zelf
Deze zorg valt niet onder de Basisverzekering dus u betaalt geen eigen risico.

Waar moet ik op letten
PNOzorg vergoedt niet: een plaswekker voor kinderen tot vijf jaar.

100% 100%

Wat
Een lamp voor lichttherapie tegen winterdepressie.

Waar kan ik terecht
Een leverancier van thuiszorgartikelen.

Wat krijg ik vergoed
De aanvullende verzekeringen PNO Extra en PNO Compleet vergoeden de kosten van bruikleen.

Wat betaal ik zelf
Deze zorg valt niet onder de Basisverzekering dus u betaalt geen eigen risico.

Wat moe tik zelf doen
PNOzorg moet vooraf toestemming hebben gegeven. De toestemming vraagt u aan met een schriftelijke verklaring van uw behandelend arts.

100%
Heeft u Hulpmiddelen ingeruild voor keuzevoordeel? Dan vervalt deze vergoeding.
100% 100%

Wat
Een pessarium voor bekkenbodemproblemen (verzakking) bij de vrouw.

Waar kan ik terecht
Een leverancier van hulpmiddelen, een apotheek of een apotheekhoudende huisarts.

Wat krijg ik vergoed
De aanvullende verzekeringen PNO Keuze en hoger vergoeden het steunpessarium.

Wat betaal ik zelf
Deze zorg valt niet onder de Basisverzekering dus u betaalt geen eigen risico.

100% 100%

Wat
De abonnementskosten bij het gebruik van een alarmeringssysteem (‘noodknop’), als het systeem zelf door de Basisverzekering wordt vergoed.

Waar kan ik terecht
Een leverancier van alarmeringssystemen.

Wat krijg ik vergoed
De aanvullende verzekeringen PNO Extra en PNO Compleet vergoeden de abonnementskosten die nodig zijn om het systeem goed te laten werken.

Wat betaal ik zelf
Deze zorg valt niet onder de Basisverzekering dus u betaalt geen eigen risico.

Wat moet ik zelf doen
PNOzorg moet toestemming hebben gegeven voordat u het abonnement afsluit.

Waar moet ik op letten
Het alarmeringssysteem zelf valt onder hulpmiddelen algemeen. PNOzorg vergoedt niet: extra abonnementen voor bijvoorbeeld de thuiszorgorganisatie.

100% tot 21 jaar 100% vanaf 21 jaar 100% vanaf 21 jaar

Heeft u Hulpmiddelen ingeruild voor keuzevoordeel? Dan vervalt deze vergoeding.

100% vanaf 21 jaar 100% vanaf 21 jaar

Wat
Een pessarium of koperhoudend spiraaltje.

Waar kan ik terecht
Een apotheek of een apotheekhoudende huisarts.

Wat krijg ik vergoed
De aanvullende verzekeringen PNO Standaard en hoger vergoeden hulpmiddelen voor anticonceptie vanaf 21 jaar.

Wat betaal ik zelf
Voor de zorg die onder de Basisverzekering valt: het eigen risico. Tot 18 jaar betaalt u geen eigen risico.
Voor zorg die onder de aanvullende verzekering valt, betaalt u geen eigen risico.

Waar moet ik op letten
Tot 21 jaar vergoedt de Basisverzekering hulpmiddelen voor anticonceptie.

Wordt het spiraaltje in een ziekenhuis geplaatst? Dan betaalt u het niet apart, maar via het tarief van het ziekenhuis.
Anticonceptie(genees)middelen staan apart vermeld.

Zorg in verband met geboorte
100% Vergoeding van eigen bijdragen voor poliklinische bevalling zonder medische indicatie en voor kraamzorg Vergoeding van eigen bijdragen voor poliklinische bevalling zonder medische indicatie en voor kraamzorg

Wat
Verloskundige zorg en kraamzorg voor (de aanstaande) moeder en baby. Verloskundige zorg bestaat uit de gebruikelijke begeleiding tijdens zwangerschap en bevalling. Daaronder valt ook prenatale screening, zoals de echo. Kraamzorg is de verzorging van moeder en kind vanaf de bevalling.

Waar kan ik terecht
De verloskundige zorg: een verloskundige, een medisch specialist of de huisarts.
De kraamzorg: een kraamverzorgende die is verbonden aan een ziekenhuis, geboortecentrum, kraamhotel of kraambureau of die werkt als zelfstandige.
De bevalling zelf is

 • thuis
 • in een ziekenhuis, omdat dat medisch noodzakelijk is
 • in een ziekenhuis zonder dat dit medisch noodzakelijk is, of in een geboortecentrum of kraamhotel

Wat krijg ik vergoed
De Basisverzekering vergoedt verloskundige zorg en kraamzorg.
Als onderdeel van verloskundige zorg vergoedt de Basisverzekering prenatale screening, die bestaat uit

 • de 12- en 20-weken echo
 • een uitgebreid gesprek met de verloskundige of huisarts over de prenatale screening
 • onderzoek naar de kans op aangeboren afwijkingen (combinatietest), als uw arts of verloskundige dit medisch noodzakelijk vindt
 • vervolgonderzoek zoals geavanceerd ultrageluidsonderzoek (GUO), de NIPT (niet invasieve prenatale test, door bloedonderzoek) en invasieve diagnostiek (vlokkentest, vruchtwaterpunctie) als de combinatietest een verhoogde kans op een afwijking aangeeft, of als uw arts of verloskundige dit medisch noodzakelijk vindt

Hoeveel kraamzorg de Basisverzekering vergoedt hangt af van uw persoonlijke situatie en van waar u bevalt. Het gaat om minimaal 24 en maximaal 80 uur, verdeeld over maximaal 10 dagen. Bij thuisbevalling vergoedt de Basisverzekering als onderdeel van de kraamzorg ook partusassistentie door de kraamverzorgende, tot maximaal drie uur na de bevalling. Dagen waarop u kraamzorg in een ziekenhuis ontvangt, worden in mindering gebracht op de 10 dagen.

Wat betaal ik zelf
Voor verloskundige zorg en voor kraamzorg betaalt u geen eigen risico. Voor de NIPT betaalt u wel eigen risico.
Bevalt u in een ziekenhuis, terwijl dat medisch niet noodzakelijk is, of in een geboortecentrum? Dan betalen moeder en kind elk een eigen bijdrage van € 17 per dag. Als het tarief van het ziekenhuis of geboortecentrum meer is dan € 121 per persoon per dag, dan betaalt u alles boven deze € 121 ook als eigen bijdrage.
De aanvullende verzekeringen PNO Extra en PNO Compleet vergoeden deze eigen bijdragen.
Voor de kraamzorg betaalt u een eigen bijdrage van € 4,30 per uur. Deze eigen bijdrage geldt niet voor kraamzorg tijdens de medisch noodzakelijke ziekenhuisopname.

Wat moet ik zelf doen
Voor de combinatietest moet u een indicatie hebben van de verloskundige, uw huisarts of een medisch specialist.
Ook voor vervolgonderzoek (GUO, NIPT, vlokkentest, vruchtwaterpunctie) moet u een indicatie hebben van de verloskundige, uw huisarts of een medisch specialist. U heeft geen aparte indicatie nodig als er volgens de combinatietest (of volgens een NIPT die u voor eigen rekening heeft laten uitvoeren) een aanmerkelijke kans is op een chromosoomafwijking.

Waar moet ik op letten
Bevalt u in een ziekenhuis omdat dat medisch noodzakelijk is? Dan vallen de verloskundige zorg en de kraamzorg tijdens het verblijf in de polikliniek of het ziekenhuis onder medisch-specialistische zorg.

Het aantal uren kraamzorg dat u krijgt, wordt berekend volgens het Landelijk indicatieprotocol kraamzorg.

PNO Kraamzorg Service regelt graag de kraamzorg voor u. U moet de kraamzorg minimaal vier maanden voor de vermoedelijke bevallingsdatum aanvragen. PNO Kraamzorg Service is op werkdagen tussen 8.00 en 17.30 uur te bereiken via telefoonnummer 088 668 97 07. U kunt de kraamzorg ook online aanvragen.

100% 100%

Wat
Extra kraamzorg om medische redenen (bovenop kraamzorg waar u volgens de Basisverzekering recht op heeft).

Waar kan ik terecht
Een kraamverzorgende verbonden aan een kraamzorgaanbieder, of een gediplomeerde zelfstandig werkende kraamverzorgende.

Wat krijg ik vergoed
De aanvullende verzekeringen PNO Extra en PNO Compleet vergoeden de extra kraamzorg. PNOzorg bepaalt het aantal uren op basis van een verklaring van uw arts of verloskundige.

Wat betaal ik zelf
Deze zorg valt niet onder de Basisverzekering dus u betaalt geen eigen risico.

Wat moet ik zelf doen
U moet voordat de extra zorg wordt ingezet een verklaring van uw behandelend arts of verloskundige hebben waaruit de medische noodzaak voor extra kraamzorg blijkt. Deze verklaring stuurt u mee met de declaratie. PNOzorg bepaalt de vergoeding op basis van de ontvangen informatie.

PNOzorg kraampakket, of maximaal € 35
Heeft u Zorg in verband met een geboorte ingeruild voor keuzevoordeel? Dan vervalt deze vergoeding.
PNOzorg kraampakket, of maximaal € 35 PNOzorg kraampakket, of maximaal € 35

Wat
Een kraampakket met verband- en ontsmettingsmiddelen voor de thuisbevalling of poliklinische bevalling. De inhoud van het pakket staat in de brochure Inhoud kraampakket.

Waar kan ik terecht
Via PNO Kraamzorg Service, telefoonnummer 088 668 97 07 of via deze link. U kunt het pakket ook zelf ergens anders aanschaffen.

Wat krijg ik vergoed
De aanvullende verzekeringen PNO Keuze en hoger vergoeden het kraampakket volledig bij aanschaf via PNOzorg, of maximaal € 35 als u het pakket ergens anders aanschaft.

Wat betaal ik zelf
Deze zorg valt niet onder de Basisverzekering dus u betaalt geen eigen risico.

Waar moet ik op letten
Als u de kraamzorg door PNO Kraamzorg Service laat regelen, ontvangt u het kraampakket automatisch. U ontvangt het kraampakket voor de 35e week van de zwangerschap via PostNL.
Als u het pakket niet via PNOzorg aanschaft moet u het als één product kopen en zorgen voor een op naam gestelde en gespecificeerde nota.

maximaal 2 consulten per kalenderjaar maximaal 4 consulten per kalenderjaar

Wat
Begeleiding van de vrouw met problemen bij het geven van borstvoeding.

Waar kan ik terecht
Een lactatiekundige die voldoet aan de kwaliteitseisen van, en die is aangesloten bij, de Nederlandse Vereniging van Lactatiekundigen (NVL).

Wat krijg ik vergoed
De aanvullende verzekeringen PNO Extra en PNO Compleet vergoeden maximaal het in de tabel hierboven genoemde aantal consulten.

Wat betaal ik zelf
Deze zorg valt niet onder de Basisverzekering dus u betaalt geen eigen risico.

Waar moet ik op letten

PNOzorg vergoedt niet: hulpmiddelen voor borstvoeding.

maximaal € 75 per bevalling

Wat
Een bevalling-tens is een apparaat dat wordt gebruikt voor pijnverlichting bij de bevalling.

Waar kan ik terecht
Een leverancier die de bevalling-tens apparaten.

Wat krijg ik vergoed
De aanvullende verzekering PNO Compleet vergoedt de huur of aanschaf van een bevalling-tens voor pijnverplichting bij de bevalling.

Wat betaal ik zelf
Deze zorg valt niet onder de Basisverzekering dus u betaalt geen eigen risico.

Waar moet ik op letten
De PNO ZorgConsulent kan u helpen bij het regelen van een bevalling-tens.

Hospice of thuiszorg voor laatste levensfase
100% 100%

Wat
Zorg in de laatste levensfase gericht op begeleiding en het wegnemen van pijn en ongemak, valt afhankelijk van uw situatie onder verpleging en verzorging, kortdurend eerstelijnsverblijf of onder de Wet langdurige zorg (Wlz). Krijgt u de zorg in een hospice?
Dan moet u soms voor het verblijf en de dienstverlening (de ‘hotelkosten’) (bij)betalen.

Waar kan ik terecht
In een hospice of bijna-thuis-huis.

Wat krijg ik vergoed
De aanvullende verzekeringen PNO Extra en PNO Compleet vergoeden de zorg.

Wat betaal ik zelf
U betaalt geen eigen risico.

Wat moet ik zelf doen
U moet voor deze zorg een indicatie hebben van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ), uw huisarts of de behandelend medisch specialist.

Wat moet ik zelf doen
U moet voor de zorg in het hospice een indicatie hebben van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ), uw huisarts of de behandelend medisch specialist.

Waar moet ik op letten
PNOzorg vergoedt niet: de inkomensafhankelijke bijdrage in het kader van de Wlz of de Wmo.

Ziekenvervoer
100%

Wat
Vervoer per ambulance dat medisch noodzakelijk is, bijvoorbeeld omdat u met spoed naar het ziekenhuis moet worden gebracht of omdat u alleen liggend vervoerd mag worden.
PNOzorg vergoedt vervoer over een afstand van maximaal 200 kilometer.

Waar kan ik terecht
Een erkende ambulancevervoerder.

Wat krijg ik vergoed
De Basisverzekering vergoedt ambulancevervoer.

Wat betaal ik zelf
Het eigen risico.

Waar moet ik op letten
Als PNOzorg u vooraf toestemming geeft voor zorg bij een bepaalde zorgverlener geldt de beperking tot 200 kilometer niet.

Alleen in situatie 1 tot en met 6 Vergoeding eigen bijdrage in situaties 1 tot en met 6 Vergoeding eigen bijdrage in situaties 1 tot en met 6 - Vergoeding eigen bijdrage in situaties 1 tot en met 6
- Vergoeding in andere situaties
- Vergoeding eigen bijdrage in situaties 1 tot en met 6
- Vergoeding in andere situaties

Wat
Het vervoer van en naar uw medische behandeling, als die behandeling zelf door de Basisverzekering of de Wet langdurige zorg (Wlz) wordt vergoed. U reist met openbaar vervoer, auto of taxi. Zittend ziekenvervoer is iets anders dan ambulancevervoer, waarbij u liggend of met spoed wordt vervoerd.

Waar kan ik terecht
Eigen vervoer of een taxibedrijf. De Basisverzekering vergoedt daarnaast ook openbaar vervoer.
Taxivervoer kunt u laten regelen door Transvision. Die vraagt dan ook de toestemming aan bij PNOzorg, als dat nodig is. U belt hiervoor op werkdagen tussen 8.30 en 17.00 uur met Transvision, telefoonnummer 0900 333 33 30.

Wat krijg ik vergoed
De Basisverzekering vergoedt het vervoer als
1. u nierdialyse moet ondergaan in een ziekenhuis of dialysecentrum
2. u chemotherapie of radiotherapie (tegen kanker) krijgt
3. u op een rolstoel bent aangewezen en niet zelfstandig kunt reizen
4. u niet zelfstandig kunt reizen omdat u slecht ziet
5. er sprake is van zogenoemde intensieve kindzorg (verpleging en verzorging)
6. situatie 1 tot en met 5 niet van toepassing zijn maar u wel door ziekte of aandoening veel moet reizen

De aanvullende verzekeringen PNO Extra en PNO Compleet vergoeden het vervoer als u om medische redenen niet met openbaar vervoer kunt reizen en het niet gaat om situaties 1 tot en met 6.
Vergoed wordt:

 • openbaar vervoer in de laagste klasse (alleen Basisverzekering)
 • taxivervoer
 • € 0,28 per kilometer (Basisverzekering) of € 0,27 per kilometer (PNO Extra en PNO Compleet) bij gebruik van (eigen) auto.

De aanvullende verzekeringen PNO Standaard en hoger vergoeden de eigen bijdrage die u volgens de Basisverzekering betaalt.

Wat betaal ik zelf
Voor vervoer dat onder de Basisverzekering valt (situatie 1 tot en met 6) betaalt u een eigen bijdrage van € 100 per kalenderjaar. Die wordt vergoed door de aanvullende verzekeringen PNO Standaard en hoger. Voor de kosten die overblijven na aftrek van uw eigen bijdrage betaalt u het eigen risico. Voor het vervoer dat onder de aanvullende verzekeringen valt betaalt u geen eigen risico.

Wat moet ik zelf doen
PNOzorg moet bij situaties 1 tot en met 6 vóór het vervoer toestemming hebben gegeven. U kunt het Aanvraagformulier zittend ziekenvervoer gebruiken. Gaat het om vervoer dat onder de aanvullende verzekeringen valt dan hoeft u geen toestemming aan te vragen, maar moet u wel een gemotiveerde verklaring van uw behandelend arts meesturen met uw declaratie. Uit de verklaring moet blijken om welke medische reden u geen gebruik kunt maken van het openbaar vervoer.

Waar moet ik op letten
PNOzorg vergoedt niet: kosten die samenhangen met het vervoer, zoals parkeerkosten.

De behandeling waar u naartoe reist moet vergoed worden door de Basisverzekering of een andere zorgverzekering. 
De Basisverzekering dekt in bepaalde gevallen ook vervoerskosten die u maakt als orgaan- of weefseldonor. PNOzorg gaat voor de vergoeding bij eigen vervoer uit van de optimale route volgens routeplanner Routenet.

Geestelijke gezondheidszorg (ggz)
100% vanaf 18 jaar bij psychische stoornissen

Niet bij aanpassingsstoornissen en werk- en relatieproblemen.

Maximaal € 360 per verzekerde per kalenderjaar voor zorg bij aanpassingsstoornissen en bij werk- en relatieproblemen.
Geen vergoeding voor verblijf
Maximaal € 850 per verzekerde per kalenderjaar voor zorg bij aanpassingsstoornissen en bij werk- en relatieproblemen.
Geen vergoeding voor verblijf

Wat
Generalistische basis-ggz is zorg bij relatief eenvoudige psychische problemen. U krijgt de zorg individueel, in een groep of als eHealth.

Waar kan ik terecht
Een zelfstandig gevestigde zorgverlener of een ggz-instelling. Een regiebehandelaar coördineert de behandeling en is uw aanspreekpunt.

Valt de zorg onder de basisverzekering?
Dan is de regiebehandelaar een BIG-geregistreerde

 • gezondheidszorgpsycholoog (vrijgevestigd of in een instelling)
 • klinisch psycholoog (vrijgevestigd of in een instelling)
 • psychotherapeut (vrijgevestigd of in een instelling)
 • klinisch neuropsycholoog (vrijgevestigd of in een instelling)
 • verpleegkundig specialist ggz (vrijgevestigd of in een instelling)
 • specialist ouderengeneeskunde of klinisch geriater (vrijgevestigd of in een instelling, alleen bij hoofddiagnose dementie)
 • verslavingsarts (in een instelling, alleen bij hoofddiagnose verslaging en/of gokproblematiek)

Valt de zorg onder de aanvullende verzekering?
Dan is de regiebehandelaar

 • BIG-geregistreerde gezondheidszorgpsycholoog
 • BIG-geregistreerde klinisch psycholoog
 • NIP- of SKJ-geregistreerde kinder- en jeugdpsycholoog
 • NVO- of SKJ-geregistreerde orthopedagoog-generalist

Wat krijg ik vergoed
De Basisverzekering vergoedt generalistische basis-ggz vanaf 18 jaar, bij (een vermoeden van) een stoornis volgens de DSM-5.
De Basisverzekering vergoedt niet: behandeling van aanpassingsstoornissen en bij werk- en relatieproblemen. De aanvullende verzekeringen PNO Extra en PNO Compleet vergoeden daarvoor maximaal de in de tabel hierboven genoemde bedragen voor

 • generalistische basis-ggz onder de 18 jaar, als de zorg niet onder de Jeugdwet valt
 • zorg bij aanpassingsstoornissen en werk- en relatieproblemen

Wat betaal ik zelf
Voor zorg die onder de Basisverzekering valt: het eigen risico.
Voor zorg die onder de aanvullende verzekering valt, betaalt u geen eigen risico. Er geldt in dat geval wel een maximale vergoeding. Alles daarboven betaalt u zelf.

Wat moet ik zelf doen
U moet voordat u naar de zorgverlener gaat een verwijzing hebben van uw huisarts of de bedrijfsarts. Voor hulp bij aanpassingsstoornissen en bij werk- en relatieproblemen aan verzekerden tot 18 jaar kan ook de jeugdarts verwijzen. Bij spoedeisende zorg is geen verwijzing nodig.

Waar moet ik op letten
De Basisverzekering en de aanvullende verzekeringen vergoeden alleen zorg waarvan de effectiviteit is bewezen. In het document Dynamisch overzicth psychologische interventies ggz 2017 staat voor welke behandelingen dit wel of juist niet zo is.

Tot 18 jaar regelt de Jeugdwet deze zorg. De aanvullende verzekeringen PNO Extra en PNO Compleet vergoeden hulp bij aanpassingsstoornissen en bij werk- en relatieproblemen tot 18 jaar alleen als u niet in aanmerking komt voor zorg op grond van de Jeugdwet.

Wordt u 18 jaar tijdens een Jeugdwet-behandeltraject bij een kinder- of jeugdpsycholoog of bij een orthopedagooggeneralist? Dan vergoedt de Basisverzekering de behandeling nog voor maximaal een jaar. In die periode moet de behandeling worden afgerond, of worden overgenomen door een hoofdbehandelaar voor volwassenen.

100%

Wat
Gespecialiseerde ggz is de psychiatrische of psychologische zorg bij ernstige of complexe psychische problemen. Bij het behandeltraject zijn meestal verschillende zorgverleners betrokken.

Waar kan ik terecht
Een zelfstandig gevestigde zorgverlener of een ggz-instelling. Een regiebehandelaar coördineert de behandeling en is uw aanspreekpunt.
De regiebehandelaar is een BIG-geregistreerde

 • gezondheidszorgpsycholoog (vrijgevestigd of in een instelling)
 • klinisch psycholoog (vrijgevestigd of in een instelling)
 • psychotherapeut (vrijgevestigd of in een instelling)
 • klinisch neuropsycholoog (vrijgevestigd of in een instelling)
 • psychiater (vrijgevestigd of in een instelling)
 • verpleegkundig specialist ggz (in een instelling)
 • specialist ouderengeneeskunde of klinisch geriater (in een instelling, alleen bij hoofddiagnose dementie)
 • verslavingsarts (in een instelling, alleen bij hoofddiagnose verslaving en/of gokproblematiek)

Wat krijg ik vergoed
De Basisverzekering vergoedt gespecialiseerde ggz vanaf 18 jaar, bij (een vermoeden van) een stoornis volgens de DSM-5.

Wat betaal ik zelf
Het eigen risico.

Wat moet ik zelf doen
U moet voordat u naar de zorgverlener gaat een verwijzing voor gespecialiseerde ggz hebben van uw huisarts of van een medisch specialist. Bij spoedeisende zorg is geen verwijzing nodig.

Waar moet ik op letten
Tot 18 jaar regelt de Jeugdwet deze zorg. Wordt u 18 jaar tijdens een Jeugdwetbehandeltraject
bij een kinder- of jeugdpsycholoog of bij een orthopedagoog-generalist? Dan vergoedt de Basisverzekering de behandeling nog voor maximaal een jaar. In die periode moet de behandeling worden afgerond, of worden overgenomen door een regiebehandelaar voor volwassenen.

De Basisverzekering vergoedt alleen zorg waarvan de effectiviteit is bewezen. In Dynamisch overzicht psychologische interventies ggz 2017 staat voor welke behandelingen dit wel of juist niet zo is.

De volgende behandelingen vallen niet onder deze rubriek maar onder generalistische basis-ggz

 • behandeling van relatief eenvoudige psychische problemen
 • behandeling van aanpassingsstoornissen
 • zorg bij werk- en relatieproblemen
100%

Wat
Gespecialiseerde ggz is de psychiatrische of psychologische zorg bij ernstige of complexe psychische problemen, waarvoor u wordt opgenomen.

Waar kan ik terecht
Een ggz-instelling of de psychiatrische afdeling van een ziekenhuis. Een regiebehandelaar coördineert de behandeling en is uw aanspreekpunt.
De regiebehandelaar is meestal een BIG-geregistreerde psychiater of klinisch psycholoog maar kan ook een bij gespecialiseerde ggz zonder opname vermelde regiebehandelaar zijn.

Wat krijg ik vergoed
De Basisverzekering vergoedt de gespecialiseerde ggz en de kosten van opname vanaf 18 jaar, bij (een vermoeden van) een stoornis volgens de DSM-5, voor een periode van maximaal drie jaar.

Wat betaal ik zelf
Het eigen risico.

Wat moet ik zelf doen
PNOzorg moet toestemming geven voor de kosten van verblijf na het eerste jaar. De toestemming vraagt u uiterlijk in de tiende maand van het verblijf aan met een gemotiveerde aanvraag op basis van de Checklist LGGZ en het behandelplan. Uw zorgverlener kan u hierover informeren.
Heeft u een diagnose ‘aan alcohol gebonden stoornissen’, ‘overige aan een middel gebonden stoornissen’, of ‘eetstoornis’? Dan moet PNOzorg voordat u wordt opgenomen toestemming hebben gegeven voor gespecialiseerde ggz met opname. De toestemming vraagt u aan met een gemotiveerde verklaring van de zorgverlener. Gaat het om spoedeisende behandeling voor deze diagnoses, dan moet de toestemming binnen de eerste behandelmaand zijn gegeven.

Waar moet ik op letten
Tot 18 jaar regelt de Jeugdwet deze zorg.

De Basisverzekering vergoedt alleen zorg waarvan de effectiviteit is bewezen. In het document  Dynamisch overzicht psychologische interventies ggz 2017 staat voor welke behandelingen dit wel of juist niet zo is.

De volgende behandelingen vallen niet onder deze rubriek maar onder generalistische basis-ggz

 • behandeling van relatief eenvoudige psychische problemen
 • behandeling van aanpassingsstoornissen
 • zorg bij werk- en relatieproblemen

Na het derde jaar valt de zorg onder de Wet langdurige zorg (Wlz).

Alternatieve geneeswijzen
Maximaal € 100 per verzekerde per kalenderjaar Maximaal € 250 per verzekerde per kalenderjaar
Heeft u Alternatieve geneeswijzen ingeruild voor keuzevoordeel? Dan vervalt deze vergoeding.
Maximaal € 350 per verzekerde per kalenderjaar Maximaal € 600 per verzekerde per kalenderjaar

Wat

 • Alternatieve en antroposofische consulten en behandelingen
 • Alternatieve geneesmiddelen:
 • antroposofische farmaceutische producten
 • fytotherapeutische farmaceutische producten
 • homeopathische farmaceutische producten
 • orthomoleculaire farmaceutische producten
 • ongeregistreerde farmaceutische producten (niet-geneesmiddelen) die binnen de alternatieve geneeskunde worden gebruikt
 • Laboratoriumonderzoek aangevraagd door de behandelend arts of de behandelaar

Waar kan ik terecht
Alternatieve en antroposofische consulten en behandelingen: een arts of een behandelaar.
Alternatieve geneesmiddelen: een apotheek of apotheekhoudende huisarts.
Is de zorgverlener geen arts? Dan valt hij onder het begrip behandelaar.
Een behandelaar moet

 • volwaardig lid zijn van en voldoen aan de kwaliteitseisen van een beroepsorganisatie die voorkomt op de Lijst erkende beroepsorganisaties 2017 en
 • beschikken over medische en psychosociale basiskennis volgens de PLATO-eisen. Meer informatie daarover staat in PLATO-eisen.

Wat krijg ik vergoed
De aanvullende verzekeringen PNO Standaard en hoger vergoeden maximaal de in de tabel hierboven genoemde bedragen.

Wat betaal ik zelf
Deze zorg valt niet onder de Basisverzekering dus u betaalt geen eigen risico. Er is een maximum aan de vergoeding. Alles daarboven betaalt u zelf.

Wat moet ik zelf doen
PNOzorg vergoedt alternatieve geneesmiddelen alleen als u daarvoor een voorschrift heeft van een arts en als ze zijn geleverd door een apotheek of apotheekhoudende huisarts.

Waar moet ik op letten
PNOzorg vergoedt niet: alternatieve kuurbehandelingen.

Preventieve zorg
100% Zie Behandeling door een pedicure

Wat
Bij diabetes (suikerziekte) zijn de voeten extra kwetsbaar. Daarom kunt u bij diabetes een jaarlijkse voetcontrole laten doen. Uw arts of podotherapeut stelt dan vast welke zorg u nodig heeft om voetproblemen ('Diabetische voet') zoveel mogelijk te voorkomen. Hoeveel zorg u nodig heeft wordt uitgedrukt in een zorgprofiel, een getal van 0 tot en met 4. Bij zorgprofiel 2, 3 of 4 krijgt u regelmatig voetonderzoek, en voetzorg volgens een persoonlijk zorgplan. Deze voetzorg kan bestaan uit het behandelen van huid- en nagelproblemen, het verbeteren van de stand van de voet en advies over schoenen. Voetverzorging zoals nagels knippen en eelt verwijderen valt niet onder voetzorg bij diabetes.

Waar kan ik terecht
Uw huisarts, een medisch specialist of een podotherapeut voert de jaarlijkse voetcontrole uit en stelt uw zorgprofiel vast. Een gespecialiseerde podotherapeut verleent de zorg.

Wat krijg ik vergoed
De Basisverzekering vergoedt de jaarlijkse voetcontrole. Bij zorgprofiel 2, 3 of 4 vergoedt de Basisverzekering de zorg volgens uw persoonlijk zorgplan.

Wat betaal ik zelf
U betaalt geen eigen risico.

Waar moet ik op letten
PNOzorg vergoedt de zorg als huisartsenzorg.

Maximaal € 75 per verzekerde per kalenderjaar, geen griepprik Maximaal € 100 per verzekerde per kalenderjaar Maximaal € 75 per verzekerde per kalenderjaar
Heeft u Preventieve zorg ingeruild voor keuzevoordeel? Dan vervalt deze vergoeding.
Maximaal € 100 per verzekerde per kalenderjaar Maximaal € 150 per verzekerde per kalenderjaar

Wat

 • De vaccinaties en geneesmiddelen die gebruikelijk zijn voor uw (vakantie)reis. Bijvoorbeeld een inenting tegen hepatitis, of malariatabletten
 • De griepprik, als u daarvoor geen medische indicatie heeft

Waar kan ik terecht
Een arts, een apotheek of een instelling die deze zorg levert, zoals de GGD.

Wat krijg ik vergoed
De aanvullende verzekeringen PNO Start en hoger vergoeden maximaal de in de tabel hierboven genoemde bedragen. PNO Start vergoedt de griepprik niet.

Wat betaal ik zelf
Deze zorg valt niet onder de Basisverzekering dus u betaalt geen eigen risico. Er is een maximum aan de vergoeding. Alles daarboven betaalt u zelf.

100% Zie Preventiecursussen en programma’s voor stoppen met roken

Wat
Wilt u stoppen met roken? Dan kunt u kort ondersteunend advies krijgen van uw huisarts, of de medisch specialist of verloskundige bij wie u onder behandeling bent. Heeft u intensievere begeleiding nodig? Dan zijn er stoppen-met-roken programma’s, die u helpen met op gedragsverandering gerichte medische zorg. Ze bestaan bijvoorbeeld uit telefonische ondersteuning en persoonlijke of groepscoaching. Als de zorgverlener dat noodzakelijk vindt, kunt u ook medicijnen krijgen.

Waar kan ik terecht
Het korte ondersteunende advies: uw huisarts, een medisch specialist of verloskundige.
Intensieve begeleiding: uw huisarts, of een verpleegkundige of zorgverlener die in het Kwaliteitsregister Stoppen met roken staat.

Wat krijg ik vergoed
De Basisverzekering vergoedt begeleiding bij stoppen met roken.

Wat betaal ik zelf
U betaalt geen eigen risico. Voor de geneesmiddelen kan een wettelijke eigen bijdrage gelden.

Wat moet ik zelf doen
PNOzorg vergoedt de geneesmiddelen alleen als ze onderdeel zijn van het behandelprogramma. Ze moeten zijn voorgeschreven door de behandelend arts, medisch specialist, verpleegkundig specialist of verloskundige.

Waar moet ik op letten
PNOzorg vergoedt niet: anonieme behandeling via internet.
Niet-medische programma’s om te stoppen met roken staan in de volgende rubriek.

Zie Begeleiding bij stoppen met roken maximaal € 200 per kalenderjaar

Wat
De preventiecursussen die in het overzicht Erkende preventiecursussen 2017 staan.
Drie programma's voor stoppen met roken

 • lasertherapie
 • Allen Carr-training
 • training via video, e-mail of open training van één dag volgens de methode De Opluchting

Waar kan ik terecht
Een instelling die het programma voor stoppen met roken of de erkende preventiecursus aanbiedt.

Wat krijg ik vergoed
De aanvullende verzekering PNO Compleet vergoedt maximaal € 200 per kalenderjaar.

Wat betaal ik zelf
Deze zorg valt niet onder de Basisverzekering dus u betaalt geen eigen risico. Er is een maximum aan de vergoeding. Alles daarboven betaalt u zelf.

Waar moet ik op letten
Begeleiding bij stoppen met roken die onder de Basisverzekering valt staat apart vermeld

100% Zie Preventiecursussen en programma’s voor stoppen met roken

Wat
Korte therapieën om te voorkomen dat depressieve klachten een echte depressie worden.
Het kan gaan om

 • cognitieve gedragstherapie via programma’s zoals ‘In de put, uit de put’ en ‘Kleur je leven’
 • interpersoonlijke therapie
 • problem solving therapie

Waar kan ik terecht
Uw huisarts of een zorgverlener onder zijn verantwoordelijkheid, zoals een praktijkondersteuner ggz of een psycholoog buiten de huisartsenpraktijk.

Wat krijg ik vergoed
PNOzorg vergoedt deze zorg.
De aanvullende verzekering PNO Compleet vergoedt daarnaast preventiecursussen voor mentale fitheid.

Wat betaal ik zelf
U betaalt geen eigen risico voor huisartsenzorg.

Waar moet ik op letten
PNOzorg vergoedt de kosten alleen als ze als huisartsenzorg in rekening zijn gebracht.
De Basisverzekering vergoedt niet: anonieme behandeling via internet en bewegingsgerichte programma’s.

100% Zie Preventiecursussen en programma’s voor stoppen met roken

Wat
Zorg om op een gezond gewicht te komen en te blijven. De zorg kan bestaan uit

 • leefstijladvies bij een BMI hoger dan 25
 • een gecombineerde leefstijlinterventie, bij een BMI hoger dan 30 of als u naast overgewicht ook bijkomende gezondheidsproblemen heeft. Bij een gecombineerde leefstijlinterventie werkt u onder begeleiding aan een gedragsverandering voor het aanwennen en behouden van gezond gedrag.
 • een preventiecursus

Waar kan ik terecht
Leefstijladvies: uw huisarts of een zorgverlener onder zijn verantwoordelijkheid, zoals een praktijkondersteuner, leefstijladviseur of diëtist.
Gecombineerde leefstijlinterventie

 • advies over voeding en eetgewoonten: uw huisarts of een diëtist
 • advisering over en begeleiding bij beweging: een fysiotherapeut, oefentherapeut of, onder verantwoordelijkheid van uw huisarts: een leefstijladviseur
 • begeleiding bij gedragsverandering: uw huisarts of een zorgverlener onder zijn verantwoordelijkheid, zoals een praktijkondersteuner, leefstijladviseur of psycholoog

Preventiecursus: een instelling die de erkende preventiecursus aanbiedt.

Wat krijg ik vergoed
De Basisverzekering vergoedt

 • het leefstijladvies
 • de gecombineerde leefstijlinterventie, of onderdelen daarvan, als deze onder verantwoordelijkheid van de huisarts wordt uitgevoerd

De aanvullende verzekering PNO Compleet vergoedt erkende preventiecursussen gericht op gezonde voeding en gezond gewicht.

Wat betaal ik zelf
U betaalt geen eigen risico.
Wordt u voor advies over voeding en eetgewoontes naar een diëtist verwezen? Dan valt de zorg onder diëtetiek, en betaalt u wel eigen risico.
Wordt u voor begeleiding bij beweging naar een fysiotherapeut of oefentherapeut verwezen? Dan valt de zorg onder fysiotherapie en oefentherapie, en betaalt u eigen risico als de zorg volgens die rubriek onder de Basisverzekering valt.

Wat moet ik zelf doen
U moet voor de gecombineerde leefstijlinterventie vooraf een verwijzing hebben van uw huisarts, de bedrijfsarts of een medisch specialist. Bijkomende gezondheidsproblemen, zoals een verhoogd risico op hart- en vaatziekten, diabetes of samenhang tussen overgewicht en ziekte moeten zijn vastgesteld door uw huisarts.

Waar moet ik op letten
Uw BMI berekent u door gewicht (in kilo’s) te delen door uw lengte (in meters) en de uitkomst nog een keer te delen door uw lengte (in meters).

100%

Wat
Een kortdurend programma op basis van motiverende gespreksvoering of cognitieve gedragstherapie, om problematisch alcoholgebruik te voorkomen. Bijvoorbeeld ‘Minder drinken’ en ‘de Drinktest’ van het Trimbos Instituut.

Waar kan ik terecht
Uw huisarts of een zorgverlener onder zijn verantwoordelijkheid, zoals een praktijkondersteuner ggz of psycholoog.

Wat krijg ik vergoed
De Basisverzekering vergoedt de zorg als u een hoog risico heeft op problematisch alcoholgebruik of op alcoholafhankelijkheid.

Wat betaal ik zelf
U betaalt geen eigen risico.

Waar moet ik op letten
PNOzorg vergoedt niet: anonieme behandeling via internet.
Als uw huisarts u doorverwijst naar een psycholoog of een ggz-instelling dan geldt het hoofdstuk Geestelijke gezondheidszorg (ggz).

100%

Wat
Een kortdurend programma op basis van cognitieve gedragstherapie, om te voorkomen dat paniekklachten een paniekstoornis worden. Bijvoorbeeld het programma ‘Geen paniek’.

Waar kan ik terecht
Uw huisarts of een zorgverlener onder zijn verantwoordelijkheid, zoals een praktijkondersteuner ggz of een psycholoog.

Wat krijg ik vergoed
De Basisverzekering vergoedt de zorg.

Wat betaal ik zelf
U betaalt geen eigen risico.

Waar moet ik op letten
PNOzorg vergoedt de kosten alleen als ze als huisartsenzorg in rekening zijn gebracht. PNOzorg vergoedt niet: anonieme behandeling via internet.
Als uw huisarts u doorverwijst naar een psycholoog of een ggz-instelling dan geldt het hoofdstuk Geestelijke gezondheidszorg (ggz).

100% 100% 100%
Heeft u Preventieve zorg ingeruild voor keuzevoordeel? Dan vervalt deze vergoeding.
100% 100%

Wat
Een jaarlijkse gezondheidscheck-up. Deze bestaat uit een leefstijl vragenlijst, meting van BMI, vetpercentage, buikomvang, longfunctie, bloeddrukmeting, conditietest, fit- en gezondheidsprofiel en onderzoek aan houdings- en bewegingsapparaat. U kunt ook kiezen voor een sportcheck-up. Deze bestaat uit een leefstijl vragenlijst, meting van BMI en vetpercentage, inspanningstest en beweegadvies op maat.

Bij wie / waar
Een door PNOzorg geselecteerde aanbieder (fysiotherapeut).

Wat krijg ik vergoed
De aanvullende verzekeringen PNO Start en hoger vergoeden een jaarlijkse gezondheidscheck-up of sportcheck-up.

Wat betaal ik zelf
Deze zorg valt niet onder de Basisverzekering dus u betaalt geen eigen risico.

Wat moet ik zelf doen
PNOzorg vergoedt de check-up alleen u deze regelt via de PNO ZorgConsulent.

Vormen van therapie
80% 80%

Wat

 • Een revalidatieprogramma om restklachten van (behandeling in verband met) kanker te verminderen, of met die klachten te leren omgaan. Met lichamelijke training in groepsverband werkt u aan uw herstel en aan verbetering van uw conditie. Er is ook aandacht voor bijvoorbeeld stress, voeding en weer aan het werk gaan.
 • Een beweegprogramma volgens de methode van Cytofys, Oncomove of Sportplan Tegenkracht, tijdens een chemotherapie-behandeling.

Waar kan ik terecht
Onder begeleiding van een fysiotherapeut, oefentherapeut of Sport Medisch Adviescentrum.

Wat krijg ik vergoed
De aanvullende verzekeringen PNO Extra en PNO Compleet vergoeden de programma’s voor 80%. De vergoeding voor het revalidatieprogramma geldt voor maximaal drie maanden maximaal twee keer per week in groepsverband trainen.

Wat betaal ik zelf
Deze zorg valt niet onder de Basisverzekering dus u betaalt geen eigen risico. 20% van de kosten betaalt u zelf.

Wat moet ik zelf doen
U moet voordat u aan het programma begint een voorschrift hebben van uw behandelend arts.

Maximaal € 150 per verzekerde per kalenderjaar Maximaal € 200 per verzekerde per kalenderjaar

Wat
Oefentherapie in groepsverband in extra verwarmd water, als u een ernstig probleem heeft in het bewegingsapparaat.

Waar kan ik terecht
Onder begeleiding van een fysiotherapeut of oefentherapeut.

Wat krijg ik vergoed
De aanvullende verzekeringen PNO Extra en PNO Compleet vergoeden maximaal de in de tabel hierboven genoemde bedragen.

Wat betaal ik zelf
Deze zorg valt niet onder de Basisverzekering dus u betaalt geen eigen risico. Er is een maximum aan de vergoeding. Alles daarboven betaalt u zelf.

Wat moet ik zelf doen
U moet voordat u met de therapie begint een verwijzing hebben van uw behandelend arts.

Voor alle vormen van huidtherapie samen: maximaal € 200 per verzekerde per kalenderjaar.
Heeft u Vormen van therapie ingeruild voor Keuzevoordeel? Dan vervalt deze vergoeding.
Elektrische epilatie en laserontharing: samen maximaal € 1.000 voor de duur van de verzekering Acnebehandeling, tepelhoftatoeage en camouflagetherapie: samen maximaal € 350 per verzekerde per kalenderjaar Elektrische epilatie en laserontharing: samen maximaal € 1.500 voor de duur van de verzekering Acnebehandeling, tepelhoftatoeage en camouflagetherapie: samen maximaal € 500 per verzekerde per kalenderjaar

Wat

 • Acnebehandeling: huidtherapie als u in uw gezicht last heeft van ernstige actieve acne, of peeling bij sterk ontsierende littekens na genezen acne.
 • Camouflagetherapie: lessen in camoufleren, als u in uw gezicht en/of hals last heeft van sterk ontsierende littekens of huidvlekken.
 • Tepelhoftatoeage: medische tatoeage van de tepel, na een borstreconstructie.
 • Elektrische epilatie en/of laserontharing, als u in uw gezicht en/of hals last heeft van overmatige haargroei.

Waar kan ik terecht
Acnebehandeling en camouflagetherapie: een huidtherapeut of een schoonheidsspecialist.
Elektrische epilatie en laserontharing: een huidtherapeut, een schoonheidsspecialist of een medisch specialist.
Tepelhoftatoeage: een huidtherapeut of een medisch specialist.

De huidtherapeut moet als volwaardig lid zijn ingeschreven bij NVH.
De schoonheidsspecialist moet zijn ingeschreven bij ANBOS.

Wat krijg ik vergoed

De aanvullende verzekeringen PNO Keuze en hoger vergoeden maximaal de in de tabel hierboven genoemde bedragen. Bij PNO Keuze geldt het bedrag voor alle vormen van huidtherapie samen.
De vergoeding voor tepelhoftatoeage geldt alleen als de zorg niet onder de Basisverzekering valt.
Bij camouflagetherapie vergoedt PNOzorg ook de noodzakelijke pasta’s, crèmes en poeders.

Wat betaal ik zelf
Deze zorg valt niet onder de Basisverzekering dus u betaalt geen eigen risico. Er is een maximum aan de vergoeding. Alles daarboven betaalt u zelf.

Wat moet ik zelf doen
Voor acnebehandeling moet u een voorschrift hebben van uw behandelend dermatoloog. Het voorschrift stuurt u mee met de declaratie. Op de declaratie moet uw zorgprofiel staan. Het zorgprofiel beschrijft het soort acne, de zorgbehoefte, aantal en type behandelingen en welke behandelaar de zorg kan uitvoeren.

Voor camouflagetherapie moet u een voorschrift hebben van uw huisarts. Het voorschrift stuurt u mee met de declaratie. De kosten van de instructie en van de producten moeten apart op de declaratie staan.

Voor elektrische epilatie of laserbehandeling moet u een voorschrift hebben van uw huisarts. Het voorschrift stuurt u mee met de declaratie.

Voor tepelhoftatoeage moet u een voorschrift hebben van uw huisarts of de behandelend medisch specialist. Het voorschrift stuurt u mee met de declaratie.

Waar moet ik op letten
Zoekt u een huidtherapeut? Kwaliteitsregisters paramedische zorg biedt meer informatie.

Zie voetzorg bij diabetes maximaal € 100 per verzekerde per kalenderjaar maximaal € 250 per verzekerde per kalenderjaar maximaal € 350 per verzekerde per kalenderjaar maximaal € 600 per verzekerde per kalenderjaar

Wat
Behandeling van voetproblemen en van klachten die te maken hebben met een afwijkende stand van de voeten of een bepaald looppatroon. Hieronder vallen ook de zogenoemde podotherapeutische supplementen, zoals podotherapeutische zolen, orthesen en nagelbeugels, en het aanmeten daarvan.

Waar kan ik terecht

 • een podotherapeut
 • een podoloog die volwaardig lid is van en voldoet aan de kwaliteitseisen van de Stiching Loop (Stichting Landelijk Overkoepelend Orgaan voor de Podologie).


Wat krijg ik vergoed
De aanvullende verzekeringen PNO Standaard en hoger vergoeden maximaal de in de tabel hierboven genoemde bedragen. Bij diabetische voetzorg geldt de vergoeding alleen als u zorgprofiel 1 heeft.

Wat betaal ik zelf
Deze zorg valt niet onder de Basisverzekering dus u betaalt geen eigen risico.
Er is een maximum aan de vergoeding. Alles daarboven betaalt u zelf.

Waar moet ik op letten
Bij zorgprofiel 2 en hoger vergoedt de Basisverzekering voetzorg bij diabetes. Daar vindt u ook meer informatie over het zorgprofiel.
Steunzolen staan apart vermeld.

Zie Medisch-specialistische zorg 50%, tot maximaal
€ 1.750, per verzekerde voor de looptijd van de verzekering
50%, tot maximaal
€ 3.500, per verzekerde voor de looptijd van de verzekering

Wat
Behandeling in een gespecialiseerde kliniek, bij ernstig overgewicht.

Waar kan ik terecht
Een obesitaskliniek of een aan een ziekenhuis verbonden afdeling.

Wat krijg ik vergoed
Voor behandeling bij ernstig overgewicht die niet onder de Basisverzekering valt, vergoeden de aanvullende verzekeringen PNO Extra en PNO Compleet 50% van de kosten, tot maximaal de in de tabel hierboven genoemde bedragen.

Wat betaal ik zelf
Voor zorg die onder de Basisverzekering valt: het eigen risico. Voor zorg die onder de aanvullende verzekering valt, betaalt u geen eigen risico. 50% van de zorgkosten betaalt u zelf. Er is een maximum aan de vergoeding. Alles daarboven betaalt u ook zelf.

Wat moet ik zelf doen
PNOzorg moet toestemming hebben gegeven voordat de behandeling begint. De toestemming vraagt u aan met een gemotiveerde schriftelijke verklaring van de behandelend arts.

Zie voetzorg bij diabetes Maximaal € 230 per verzekerde per kalenderjaar

Wat
Voetzorg, als u last heeft van een zogenoemde reumatische of diabetische voet. Orthesen en nagelbeugels, en het aanmeten daarvan, horen ook bij deze zorg.

Waar kan ik terecht
Een pedicure met de aantekening ‘voetverzorging diabetici’ (DV) of ‘voetverzorging reumapatiënten’ (RV).

Wat krijg ik vergoed
De aanvullende verzekering PNO Compleet vergoedt maximaal € 230 per verzekerde per kalenderjaar. Bij diabetische voetzorg geldt de vergoeding alleen als u zorgprofiel 1 heeft.

Wat betaal ik zelf
Deze zorg valt niet onder de Basisverzekering dus u betaalt geen eigen risico. Er is een maximum aan de vergoeding. Alles daarboven betaalt u zelf.

Waar moet ik op letten
Bij zorgprofiel 2 en hoger vergoedt de Basisverzekering voetzorg bij diabetes. Daar vindt u ook meer informatie over het zorgprofiel.

Maximaal € 75 per verzekerde per kalenderjaar Maximaal € 175 per verzekerde per kalenderjaar

Wat
Begeleiding van vrouwen met overgangsklachten.

Waar kan ik terecht
Een overgangsconsulent, aangesloten bij VVOC (Vereniging verpleegkundig overgangsconsulenten) of Care for Women.

Wat krijg ik vergoed
De aanvullende verzekeringen PNO Extra en PNO Compleet vergoeden maximaal de in de tabel hierboven genoemde bedragen.

Wat betaal ik zelf
Deze zorg valt niet onder de Basisverzekering dus u betaalt geen eigen risico. Er is een maximum aan de vergoeding. Alles daarboven betaalt u zelf.

maximaal € 350 per verzekerde voor de looptijd van de verzekering maximaal € 750 per verzekerde voor de looptijd van de verzekering maximaal € 1.500 per verzekerde voor de looptijd van de verzekering

Wat
Therapie in een groep om van het stotteren af te komen, volgens de methode Del Ferro, De Paauw, Hausdörfer of McGuire.

Waar kan ik terecht
Bij een instituut dat werkt volgens een van deze methodes.

Wat krijg ik vergoed
De aanvullende verzekeringen PNO Keuze en hoger vergoeden maximaal de in de tabel hierboven genoemde bedragen.

Wat betaal ik zelf
Deze zorg valt niet onder de Basisverzekering dus u betaalt geen eigen risico. Er is een maximum aan de vergoeding. Alles daarboven betaalt u zelf.

Zorg(diensten) in het buitenland
maximaal het in Nederland geldende wettelijke of marktconforme tarief zorg en diensten volgens PNO Start: maximaal het in het betreffende land geldende wettelijke tarief of marktconforme bedrag zorg en diensten volgens PNO Standaard: maximaal het in het betreffende land geldende wettelijke tarief of marktconforme bedrag zorg en diensten volgens PNO Keuze: maximaal het in het betreffende land geldende wettelijke tarief of marktconforme bedrag zorg en diensten volgens PNO Extra: maximaal het in het betreffende land geldende wettelijke tarief of marktconforme bedrag zorg en diensten volgens PNO Compleet: maximaal het in het betreffende land geldende wettelijke tarief of marktconforme bedrag

Wat
Onvoorziene zorg die medisch noodzakelijk is door acute ziekte of een ongeval, als u tijdelijk in het buitenland bent voor bijvoorbeeld vakantie, zakenreis of studie. Het gaat om zorg die voor vertrek niet kon worden verwacht, en die medisch gezien niet kan worden uitgesteld tot u weer in Nederland bent.

Waar kan ik terecht

Een zorgverlener of zorgverlenende instantie die ook in Nederland onder de Basisverzekering of uw aanvullende verzekering zou vallen.

Wat krijg ik vergoed

De Basisverzekering vergoedt onvoorziene zorg in het buitenland, tot maximaal het bedrag dat de zorg in Nederland zou hebben gekost.
De aanvullende verzekeringen PNO Start, PNO Standaard, PNO Keuze, PNO Extra en PNO Compleet vergoeden zorg die onder uw aanvullende verzekering valt ook als het gaat om onvoorziene zorg in het buitenland. De vergoeding is dan maximaal het in het betreffende land geldende wettelijke tarief of marktconforme bedrag.

Wat betaal ik zelf

Voor zorg die onder de Basisverzekering valt: het eigen risico. Voor zorg die onder de aanvullende verzekering valt, betaalt u geen eigen risico.

Waar moet ik op letten

Marktconform betekent dat het bedrag dat de zorgverlener of dienstverlener rekent niet onredelijk hoog is vergeleken met wat andere zorgverleners of dienstverleners in hetzelfde land rekenen.
Als het gaat om zorg in een EU-/EER- of verdragsland dan kunt u in plaats van de vergoeding door de Basisverzekering ook kiezen voor vergoeding van de zorg volgens de regels van dat land. Meer informatie hierover staat in Grens aan zorg in het buitenland 2017.
De vergoeding van de aanvullende verzekeringen geldt alleen bij een verblijf in het buitenland van niet langer dan twaalf maanden.
PNOzorg rekent nota’s in andere muntsoort om naar euro’s tegen de wisselkoers van de laatste werkdag van de maand voor de maand waarin u de zorg kreeg.
De vergoedingen en voorwaarden van de aanvullende verzekering PNO Buitenland staan apart vermeld.

Maximaal het in Nederland geldende wettelijke of marktconforme tarief zorg en diensten volgens PNO Start: maximaal het in Nederland geldende wettelijke tarief of marktconforme bedrag zorg en diensten volgens PNO Standaard: maximaal het in Nederland geldende wettelijke tarief of marktconforme bedrag zorg en diensten volgens PNO Keuze: maximaal het in Nederland geldende wettelijke tarief of marktconforme bedrag zorg en diensten volgens PNO Extra: maximaal het in Nederland geldende wettelijke tarief of marktconforme bedrag zorg en diensten volgens PNO Compleet: maximaal het in Nederland geldende wettelijke tarief of marktconforme bedrag

Wat
Zorg die onder de Basisverzekering of uw aanvullende verzekering valt, als u voor die zorg naar het buitenland gaat.

Waar kan ik terecht
Een zorgverlener die is ingeschreven in het overheidsregister voor zorgverleners in het betreffende land, of als dat er niet is, in het register van de erkende beroepsgroep van dat land.

Wat krijg ik vergoed
De Basisverzekering vergoedt de zorg volgens de voorwaarden zoals die ook in Nederland gelden, tot maximaal het bedrag dat de zorg in Nederland zou hebben gekost. Dit is het in Nederland geldende wettelijke tarief of marktconforme bedrag.
De aanvullende verzekeringen PNO Start, PNO Standaard, PNO Keuze, PNO Extra en PNO Compleet vergoeden zorg die onder uw aanvullende verzekering valt ook als u daarvoor naar het buitenland gaat. De vergoeding is dan maximaal het in Nederland geldende wettelijke tarief of marktconforme bedrag.

Wat betaal ik zelf
Voor zorg die onder de Basisverzekering valt: de eigen bijdragen en het eigen risico zoals die voor zorg in Nederland zouden gelden. Alles boven het in Nederland geldende wettelijke tarief of marktconforme bedrag betaalt u zelf. Voor zorg die onder de aanvullende verzekering valt, betaalt u geen eigen risico.

Wat moet ik zelf doen
De voorwaarden die in Nederland gelden, gelden ook als u de zorg in het buitenland ontvangt. Moet u bijvoorbeeld vooraf een verwijzing hebben, of toestemming van PNOzorg als u de zorg in Nederland wilt ontvangen? Dan moet dat ook als u voor de zorg naar het buitenland gaat.

Waar moet ik op letten
Marktconform betekent dat het bedrag dat de zorgverlener of dienstverlener rekent niet onredelijk hoog is vergeleken met wat andere zorgverleners of dienstverleners in Nederland rekenen.

Als het gaat om zorg in een EU-/EER- of verdragsland dan kunt u in plaats van de vergoeding door de Basisverzekering ook kiezen voor vergoeding van de zorg volgens de regels van dat land. Meer informatie staat in Grens aan zorg in het buitenland 2017.

Wij raden u aan om altijd vooraf contact op te nemen met het PNO Service Center als u een behandeling in het buitenland wilt ondergaan. Zo voorkomt u dat zorgkosten onverwacht voor eigen rekening blijven, bijvoorbeeld doordat de zorg in het buitenland duurder is of binnen de medische beroepsgroep niet als gebruikelijk wordt aanvaard. Meer informatie over zorg in het buitenland staat in Grens aan zorg in het buitenland 2017.

PNOzorg rekent nota’s in andere muntsoort om naar euro’s tegen de wisselkoers van de laatste werkdag van de maand voor de maand waarin u de zorg kreeg.
De vergoedingen en voorwaarden van de aanvullende verzekering PNO Buitenland staan apart vermeld.

Diversen
100%

Wat
Twijfelt u over de diagnose die uw huisarts of medisch specialist met u heeft besproken, of over een voorgestelde behandeling? Dan kunt u de mening van een andere zorgverlener vragen: een second opinion. De tweede zorgverlener geeft alleen zijn visie en neemt niet de behandeling over.

Waar kan ik terecht
Een (andere) huisarts of medisch specialist, een psychiater, psychotherapeut of klinisch psycholoog, of een verloskundige.

Wat krijg ik vergoed
De Basisverzekering vergoedt de second opinion.

Wat betaal ik zelf
Het eigen risico, behalve als het gaat om huisartsenzorg of verloskundige zorg.

Wat moet ik zelf doen
U moet voordat u naar de andere zorgverlener gaat een verwijzing hebben van de zorgverlener die u behandelt.

Waar moet ik op letten
De second opinion moet betrekking hebben op huisartsenzorg, medisch-specialistische, psychologische, psychiatrische of verloskundige zorg.
De PNO ZorgConsulent helpt u graag bij het vinden van een zorgverlener voor een second opinion.

maximaal € 200 per verzekerde, één keer per kalenderjaar maximaal € 500 per verzekerde, één keer per kalenderjaar

Wat
Onder Family Care vallen

 • vervangende mantelzorg, als u door chronische ziekte of handicap mantelzorg nodig heeft maar uw eigen mantelzorgers ziek of op vakantie zijn
 • kinderopvang voor uw kind(eren) vanaf de vierde dag van uw ziekenhuisopname
 • dierenopvang voor uw huisdier(en) tijdens uw ziekenhuisopname

Waar kan ik terecht
Voor vervangende mantelzorg: via de PNO ZorgConsulent, bij Mantelzorgvervanging Nederland Handen-in-Huis. Voor kinderopvang: een erkende instelling voor kinderopvang. Voor dierenopvang: een hondenuitlaatbedrijf of dierenpension.

Wat krijg ik vergoed
De aanvullende verzekeringen PNO Extra en PNO Compleet vergoeden maximaal de in de tabel hierboven genoemde bedragen.

Wat betaal ik zelf
Deze zorg valt niet onder de Basisverzekering dus u betaalt geen eigen risico. Er is een maximum aan de vergoeding. Alles daarboven betaalt u zelf.

Wat moet ik zelf doen
Vervangende mantelzorg moet u vooraf aanvragen via de PNO ZorgConsulent.

Waar moet ik op letten
De Wmo voorziet in ondersteuning en vervangende mantelzorg. De dekking van de aanvullende verzekeringen geldt alleen als u geen Wmo-zorg kunt krijgen.

maximaal € 150 per verzekerde per kalenderjaar maximaal € 150 per verzekerde per kalenderjaar

Wat
Sportmedisch onderzoek en advies, bijvoorbeeld om op een verantwoorde manier te (gaan) sporten.

Waar kan ik terecht
Een sportmedisch adviescentrum.

Wat krijg ik vergoed
De aanvullende verzekeringen PNO Standaard en PNO Compleet vergoeden maximaal € 150 per verzekerde per kalenderjaar.

Wat betaal ik zelf
Deze zorg valt niet onder de Basisverzekering dus u betaalt geen eigen risico. Er is een maximum aan de vergoeding. Alles daarboven betaalt u zelf.

Waar moet ik op letten
PNOzorg vergoedt niet: de kosten van een (sport)keuring.

maximaal € 150 per dag maximaal € 150 per dag

Wat
Het verblijf in een herstellingsoord of een zorghotel, als dat medisch gezien nodig is doordat er thuis onvoldoende zorg of toezicht is, om te herstellen van overspannenheid of om te leren leven met een beperking.

Waar kan ik terecht
Een herstellingsoord of zorghotel dat op de Lijst erkende herstellingsoorden van PNOzorg staat.

Wat krijg ik vergoed
De aanvullende verzekeringen PNO Extra en PNO Compleet vergoeden maximaal € 150 per dag.

Wat betaal ik zelf
Deze zorg valt niet onder de Basisverzekering dus u betaalt geen eigen risico. Er is een maximum aan de vergoeding. Alles daarboven betaalt u zelf.

Waar moet ik op letten
Vergelijkbare zorg kan ook onder de Basisverzekering vallen en heet dan kortdurend eerstelijnsverblijf. Als u voor die zorg een indicatie heeft, geldt de dekking van de aanvullende verzekering niet.

maximaal € 500 per verzekerde per kalenderjaar maximaal € 1.000 per verzekerde per kalenderjaar

Wat
Behandeling en verblijf in een kuuroord in Nederland of het buitenland, als dat medisch gezien nodig is wegens de reumatische aandoeningen ziekte van Bechterew, reumatoïde artritis of artritis psoriatica.

Waar kan ik terecht
Een gekwalificeerd kuuroord.

Wat krijg ik vergoed
De aanvullende verzekeringen PNO Extra en PNO Compleet vergoeden maximaal de in de tabel hierboven genoemde bedragen.

Wat betaal ik zelf
Deze zorg valt niet onder de Basisverzekering dus u betaalt geen eigen risico. Er is een maximum aan de vergoeding. Alles daarboven betaalt u zelf.

Wat moet ik zelf doen
U moet voordat u naar het kuuroord gaat een voorschrift hebben van de huisarts of de medisch specialist.

100% 100%

Wat
Vergoeding van de reiskosten, als uw meeverzekerde gezinslid langere tijd is opgenomen in een ziekenhuis in Nederland, of binnen zestig kilometer van de Nederlandse grens. De vergoeding gaat in de op achtste dag van aaneengesloten opname.

Bij wie / waar
Eigen vervoer of openbaar vervoer.

Wat krijg ik vergoed
De aanvullende verzekeringen PNO Extra en PNO Compleet vergoeden € 0,27 per kilometer (optimale route volgens Routenet) als het bezoek met de auto reist, of de kosten van openbaar vervoer (laagste klasse).

Wat betaal ik zelf
Deze zorg valt niet onder de Basisverzekering dus u betaalt geen eigen risico.

Waar moet ik op letten
PNOzorg vergoedt niet: bijkomende kosten zoals parkeerkosten.

€ 12,50 per dag, maximaal € 260 per kalenderjaar 100% 100%

Wat
De kosten van uw verblijf, als het nodig is dat u overnacht in (het verblijfhuis bij) het ziekenhuis waar uw meeverzekerde kind is opgenomen.

Waar kan ik terecht
Een ziekenhuis of verblijfhuis.

Wat krijg ik vergoed
De aanvullende verzekering PNO Keuze vergoedt maximaal de in de tabel hierboven genoemde bedragen.
De aanvullende verzekeringen PNO Extra en PNO Compleet vergoeden de kosten volledig.

Wat betaal ik zelf
Deze zorg valt niet onder de Basisverzekering dus u betaalt geen eigen risico.
Heeft u PNO Keuze, dan is er een maximum aan de vergoeding en betaalt u alles daarboven zelf.

Eén pakket per kalenderjaar

Wat
Een condoompakket (Durex Natural, Durex Mix of Durex Latexvrij).

Waar kan ik terecht
Bij de Condomerie, uitsluitend via condomerie.com (onder: Via Zorgverzekeraar).

Wat krijg ik vergoed
De aanvullende verzekering PNO Standaard vergoedt één condoompakket per kalenderjaar.

Wat betaal ik zelf
Deze zorg valt niet onder de Basisverzekering dus u betaalt geen eigen risico.

Waar moet ik op letten
De dekking geldt alleen als u een van de genoemde pakketten via de website bestelt.

vast te stellen door PNOzorg vast te stellen door PNOzorg vast te stellen door PNOzorg vast te stellen door PNOzorg vast te stellen door PNOzorg

Wat
Een bijzondere vergoeding of tegemoetkoming uit coulance, als bepaalde zorg volgens uw aanvullende verzekering niet is gedekt, maar deze naar redelijke verwachting en met niet-onredelijke kosten een beter resultaat zal geven dan zorg die wel zou worden vergoed. Het moet gaan om zorg die medisch noodzakelijk is en die niet volgens wettelijke regels is uitgesloten of verboden.

Waar kan ik terecht
PNOzorg kan bepalen naar welke zorgaanbieder(s) u mag gaan.

Wat krijg ik vergoed
PNOzorg stelt vast hoeveel uw aanvullende verzekering vergoedt.

Wat betaal ik zelf
Deze zorg valt niet onder de Basisverzekering dus u betaalt geen eigen risico.

Wat moet ik zelf doen
U moet de bijzondere vergoeding aanvragen voordat de behandeling begint. Het verzoek moet zo uitgebreid mogelijk worden onderbouwd door uw huisarts, tandarts of medisch specialist.

Waar moet ik op letten
Wacht eerst de beslissing van PNOzorg af voordat u zich laat behandelen. PNOzorg beslist in principe afwijzend op aanvragen die zij ontvangt als de zorg al is begonnen of is verleend.

100% met een maximum van € 35 per consult

Wat
Consulten bij een basisarts.

Waar kan ik terecht
Een basisarts (een arts die de artsenopleiding wel heeft afgerond, maar niet de opleiding tot huisarts of medisch specialist).

Wat krijg ik vergoed
De aanvullende verzekering PNO Compleet vergoedt de zorg met een maximum van € 35 per consult.

Wat betaal ik zelf
Er is een maximum aan de vergoeding. Alles daarboven betaalt u zelf.

Waar moet ik op letten
Consulten in verband met alternatieve geneeswijzen vallen hier niet onder.

45% 45% 45% 45%

Wat
Een integraal programma waarmee u uw arbeidsgeschiktheid behoudt of herstelt.

Bij wie / waar
Een door PNOzorg aangewezen re-integratiebedrijf.

Wat krijg ik vergoed
De aanvullende verzekeringen PNO Standaard en hoger vergoeden 45% van de kosten.

Wat moet ik zelf doen
PNOzorg moet voor het programma begint toestemming hebben gegeven. Uw werkgever, bedrijfsarts of ARBO-dienst vraagt de toestemming aan.

maximaal € 12.500 maximaal € 12.500 maximaal € 12.500 maximaal € 12.500 maximaal € 12.500

Wat
Heeft u een ongeluk gehad waaraan iemand anders schuld had, dan moet die ander mogelijk uw letselschade vergoeden. Het kan dan gaan om bijvoorbeeld gemiste inkomsten, om niet door de verzekering betaalde zorgkosten of om smartengeld. PNOzorg kan een advocaat of een schaderegelingsbureau inschakelen om de schade te verhalen.

Waar kan ik terecht
Via PNO Verhaalszaken.

Wat krijg ik vergoed
De aanvullende verzekeringen van PNOzorg vergoeden de kosten van (juridische) bijstand en van een procedure tot maximaal € 12.500.

Wat betaal ik zelf
Er is een maximum aan de vergoeding. Alles daarboven betaalt u zelf.

Waar moet ik op letten
De voorwaarden staan in het Reglement Verhaalsbijstand.

Tandartsvergoedingen Basis Tand Start Tand Standaard Tand Extra Tand Compleet
80% tot maximaal € 800 voor de looptijd van de verzekering 80% tot maximaal € 1.200 voor de looptijd van de verzekering 80% tot maximaal € 1.600 voor de looptijd van de verzekering

Wat
Orthodontie is het verbeteren van de stand van het gebit door een beugel.

Waar kan ik terecht

De tandarts of de orthodontist.

Wat krijg ik vergoed

De Basisverzekering vergoedt orthodontie niet, behalve als het gaat om bijzondere tandheelkundige zorg. De aanvullende tandartsverzekeringen PNO Tandarts Standaard en hoger vergoeden 80% van de kosten, tot maximaal de in de tabel hierboven genoemde bedragen.

Wat betaal ik zelf

Deze zorg valt niet onder de Basisverzekering dus u betaalt geen eigen risico. 20% van de kosten betaalt u zelf. Er is een maximum aan de vergoeding. Alles daarboven betaalt u ook zelf.

Wat moet ik zelf doen
PNOzorg moet toestemming hebben gegeven voordat de behandeling begint. De toestemming vraagt u aan met het Aanvraagformulier orthodontie 18 jaar en ouder.

Waar moet ik op letten
Het moet gaan om de correctie van een functionele afwijking.
PNOzorg vergoedt orthodontie niet

 • als het doel hoofdzakelijk esthetisch is
 • als het gaat om terugkerende klachten na een eerdere behandeling
 • bij verwaarloosde mondzorg of zwak gebit
80% tot maximaal € 250 per verzekerde per kalenderjaar (geen vergoeding kunstgebit) 80% tot maximaal € 500 per verzekerde per kalenderjaar (inclusief kunstgebit) 80% tot maximaal € 850 per verzekerde per kalenderjaar (inclusief kunstgebit) 80% tot maximaal € 1.100 per verzekerde per kalenderjaar (inclusief kunstgebit)

Wat
De noodzakelijke tandheelkundige zorg, als die niet wordt vergoed door de Basisverzekering.

Waar kan ik terecht
De tandarts of de mondhygiënist.

Wat krijg ik vergoed

De aanvullende tandartsverzekeringen PNO Tandarts Start en hoger vergoeden 80% van de kosten, tot maximaal de in de tabel hierboven genoemde bedragen. Daaruit kan ook de 8, 10 of 25% eigen bijdrage voor een prothese (zie Kunstgebit vanaf 18 jaar) worden vergoed, behalve bij PNO Tandarts Start.

Wat betaal ik zelf
Deze zorg valt niet onder de Basisverzekering dus u betaalt geen eigen risico. 20% van de kosten betaalt u zelf. Er is een maximum aan de vergoeding. Alles daarboven betaalt u ook zelf.

Waar moet ik op letten
PNOzorg vergoedt niet: zorg met een voornamelijk esthetisch doel, zoals het bleken van tanden en kiezen.

Maximaal € 2.500 per verzekerde maximaal eenmaal per kalenderjaar Maximaal € 2.500 per verzekerde maximaal eenmaal per kalenderjaar Maximaal € 5.000 per verzekerde maximaal eenmaal per kalenderjaar Maximaal € 5.000 per verzekerde maximaal eenmaal per kalenderjaar

Wat
Tandheelkundige zorg die nodig is door een ongeval.

Bij wie / waar
De tandarts, mondhygiënist of tandprotheticus.

Wat krijg ik vergoed
De aanvullende tandartsverzekeringen PNO Tandarts Start en hoger vergoeden maximaal de in de tabel hierboven genoemde bedragen.

Wat betaal ik zelf
Deze zorg valt niet onder de Basisverzekering dus u betaalt geen eigen risico. Er is een maximum aan de vergoeding. Alles daarboven betaalt u zelf.

Waar moet ik op letten
Het ongeval moet zijn gebeurd tijdens de looptijd van de aanvullende tandartsverzekering. De behandeling moet plaatsvinden binnen een jaar na het ongeval.

Buitenlandvergoedingen Basis Buitenland
maximaal het in Nederland geldende wettelijke tarief of marktconforme bedrag - 100%, als zorg door Basisverzekering wordt vergoed, voor zover de kosten de Nederlandse tarieven overstijgen
- maximaal € 250 per kalenderjaar voor Niet Geneesmiddelen.

Wat
Onvoorziene zorg die medisch noodzakelijk is door acute ziekte of een ongeval. De zorg kon voor vertrek niet worden verwacht, en kan medisch gezien niet worden uitgesteld tot u weer in uw woonland bent. Ook het spoedeisende vervoer naar het ziekenhuis of de zorgverlener hoort hierbij.

Waar kan ik terecht
Na contact met PNO Zorgassistance: een door de overheid van het land waar u de zorg krijgt erkend(e) ziekenhuis of zorgverlener.

Wat krijg ik vergoed

De Basisverzekering of andere zorgverzekering vergoedt onvoorziene behandeling in het buitenland tot maximaal het bedrag dat de zorg in Nederland zou hebben gekost. Zijn de kosten in het buitenland hoger? Dan vergoedt de aanvullende verzekering PNO Buitenland de kosten die voor eigen rekening komen. De vergoeding is maximaal het wettelijke tarief of marktconforme bedrag in het betreffende land, de vergoeding door de Basisverzekering of andere zorgverzekering meegerekend.
De aanvullende verzekering PNO Buitenland vergoedt daarnaast

 • in Nederland of in het buitenland geregistreerde geneesmiddelen die niet worden vergoed volgens de Basisverzekering of een andere zorgverzekering
 • middelen die in Nederland geregistreerd staan als Niet Geneesmiddel, tot maximaal € 250 per kalenderjaar
 • ziekenvervoer van de verzekerde naar ziekenhuis of zorgverlener

Wat betaal ik zelf
Voor zorg die onder de Basisverzekering valt: het eigen risico. Voor zorg die onder de aanvullende verzekering valt, betaalt u geen eigen risico.

Zie Ambulancevervoer 100% inclusief vervoer en verblijf bezoeker

Wat
Medisch noodzakelijke repatriëring bij ernstig letsel door een ongeval of ernstige ziekte naar een door PNO Zorgassistance aangewezen land, met de voorgeschreven begeleiding.

Wat krijg ik vergoed
De aanvullende verzekering PNO Buitenland vergoedt

 • repatriëring
 • extra kosten van verblijf van de verzekerde die moet worden gerepatrieerd als repatriëring om medische redenen nog niet mogelijk is
 • eenmalig het vervoer en verblijf voor één persoon voor bezoek aan de verzekerde die moet maar nog niet kan worden gerepatrieerd
 • het vervoer, als u door ziekte of letsel niet met het geplande vervoersmiddel naar huis kan terugkeren

Waar moet ik op letten
PNO Zorgassistance regelt het vervoer en het verblijf.

maximaal € 25.000 per gebeurtenis

Wat
De opsporing of redding die noodzakelijk is als u vanwege ziekte of ongeval in een noodsituatie belandt.

Wat krijg ik vergoed

De aanvullende verzekering PNO Buitenland vergoedt opsporing en redding tot maximaal € 25.000 per gebeurtenis.

Waar moet ik op letten
Er is een maximum aan de vergoeding. Alles daarboven betaalt u zelf.

bij onvoorziene opname verzekerde:
- vervoer reisgenoten naar ziekenhuis en
- vervoer en verblijf voor 2 bezoekers in ernstige situaties

Wat
Het vervoer naar het ziekenhuis voor bezoek en ondersteuning van de verzekerde die is opgenomen in verband met onvoorziene zorg, en in bepaalde gevallen ook verblijf in de omgeving.

Wat krijg ik vergoed

De aanvullende verzekering PNO Buitenland vergoedt de extra kosten van vervoer van meeverzekerde reisgenoten naar het ziekenhuis.
Verkeert de verzekerde in een levensbedreigende situatie, of blijft hij naar verwachting langer dan vijf dagen opgenomen? Dan vergoedt PNOzorg ook eenmalig de extra kosten van vervoer, en van maximaal 7 dagen verblijf, voor twee personen. Dit hoeven geen meeverzekerde reisgenoten te zijn. Kan de verzekerde na de opname om medische redenen nog niet terugkeren naar huis? Dan vergoedt PNOzorg dit verblijf tot (totaal) maximaal 15 dagen.

Waar moet ik op letten

PNO Zorgassistance regelt het vervoer en het verblijf.

bij ziekte of ongeval onderweg, of ernstige omstandigheden thuis
- in buitenland: vervoer en verblijf
- in woonland: maximaal € 500 per gebeurtenis

Wat
U moet terug naar huis omdat
1. u of een reisgenoot ziek wordt of een ongeval krijgt, en u daardoor de geplande bestemming niet kunt bereiken
2. een reisgenoot ernstig ziek wordt of een ernstig ongeval krijgt
3. een niet verzekerde reisgenoot overlijdt
4. een familielid of huisgenoot ernstig ziek blijkt, een ernstig ongeval heeft gehad of is overleden
5. er ernstige schade ontstaat aan uw woning, de inboedel of uw bedrijf

Wat krijg ik vergoed
De aanvullende verzekering PNO Buitenland vergoedt de extra kosten van vervoer en verblijf in verband met uw terugreis.
De aanvullende verzekering PNO Buitenland vergoedt ook de kosten van vervoer en verblijf als u binnen de oorspronkelijke reisduur alsnog terugreist naar uw geplande bestemming.
Gaat het om situatie 4 en verbleef u binnen uw woonland? Dan vergoedt de aanvullende verzekering PNO Buitenland maximaal € 500 per gebeurtenis.

100%, tot woonplaats of dichtstbijzijnde inleverplaats huurauto

Wat
Een vervangende chauffeur, als het gebruikte motorrijtuig nog goed rijdt en u zelf niet meer in staat bent om te rijden en er geen reisgenoot is die u redelijkerwijs kan vervangen.

Wat krijg ik vergoed

De aanvullende verzekering PNO Buitenland betaalt een vervangende chauffeur tot aan uw woonplaats. Is het voertuig gehuurd? Dan betaalt PNOzorg de vervangende chauffeur tot aan de dichtstbijzijnde inleverplaats.

Waar moet ik op letten

PNO Zorgassistance regelt de vervangende chauffeur.

PNO Zorgassistance regelt garantie, voorschot en toezending geneesmiddelen

Wat

 • garantie op rechtstreekse betaling aan de zorgverlener, of de noodzakelijke voorschotbetalingen, als het gaat om kosten die worden vergoed door de Basisverzekering of door de aanvullende verzekering PNO Buitenland
 • toezending van noodzakelijke geneesmiddelen waarvan de kosten door de Basisverzekering of de aanvullende verzekering PNO Buitenland vergoed worden, als die ter plaatse niet verkrijgbaar zijn

Waar kan ik terecht
PNO Zorgassistance regelt de garantie, de voorschotbetaling of de toezending.

Waar moet ik op letten

PNO Zorgassistance verstrekt geen garantie of voorschot bij voorziene behandeling in België of Duitsland.

- vervoer stoffelijk overschot, of begrafenis/crematie tot maximaal € 7.500
- vervoer en verblijf reisgenoten en begeleider

Wat
Vervoer van het stoffelijk overschot of vergoeding van de uitvaart, als een verzekerde overlijdt.

Wat krijg ik vergoed

De aanvullende verzekering PNO Buitenland vergoedt

 • het vervoer van het stoffelijk overschot naar een door de nabestaanden gekozen land, of in plaats daarvan: begrafenis of crematie en overkomst (inclusief terugreis) van familieleden in de 1e of 2e graad tot maximaal € 7.500
 • extra kosten van verblijf van meeverzekerde reisgenoten, vanaf het overlijden tot en met de dag van repatriëring van het stoffelijk overschot of de dag na de uitvaart, met een maximum van 30 dagen
 • extra kosten van vervoer in verband met de terugreis van meeverzekerde reisgenoten
 • vervoer en verblijf van één persoon om een reisgenoot of familielid van de overleden verzekerde bij te staan

Waar moet ik op letten
PNO Zorgassistance regelt het vervoer en het verblijf.

maximaal het in Nederland geldende wettelijke of marktconforme tarief 100% voor medisch-specialistische zorg die door Basisverzekering wordt vergoed, voor zover de kosten de Nederlandse tarieven overstijgen

Wat
De zorg die bij medisch-specialistische zorg staat vermeld, als u daarvoor naar België of Duitsland gaat. Alternatieve zorg valt hier niet onder.

Waar kan ik terecht
Een door de overheid van het land waar u de zorg krijgt erkend(e) ziekenhuis of zorgverlener, na contact met de PNO ZorgConsulent.

Wat krijg ik vergoed
De Basisverzekering of andere zorgverzekering vergoedt de zorg tot maximaal het bedrag dat de zorg in Nederland zou hebben gekost. Zijn de kosten in België of Duitsland hoger? Dan vergoedt PNO Buitenland de kosten die voor eigen rekening komen. De vergoeding is maximaal het wettelijke of marktconforme tarief in het betreffende land, de vergoeding door de Basisverzekering of andere zorgverzekering meegerekend.
De zorg die bij medisch-specialistische zorg staat vermeld, als u daarvoor naar België of Duitsland gaat. Alternatieve zorg valt hier niet onder.

De aanvullende verzekering PNO Buitenland vergoedt ook de kosten van ziekenvervoer van uw woonadres in Nederland naar het ziekenhuis in België of Duitsland, als het gaat om vervoer voor een behandeling waarvan de kosten vergoed worden volgens deze rubriek.

Wat betaal ik zelf

Voor zorg die onder de Basisverzekering valt: het eigen risico.
Voor de zorg die onder de aanvullende verzekering valt, betaalt u geen eigen risico.

Wat moet ik zelf doen
U moet voor u naar het ziekenhuis of de zorgverlener gaat contact opnemen met de PNO ZorgConsulent. Deze begeleidt u bij de keuze van ziekenhuis of zorgverlener.
Als u zorg krijgt waarvoor u in Nederland vooraf toestemming moet hebben van PNOzorg, dan heeft u die toestemming uiteraard ook nodig als u die zorg in het buitenland krijgt.

Waar moet ik op letten

PNOzorg vergoedt niet: de kosten van een Chefarzt (Duitsland) en ereloon (België) of kosten die hieruit voortvloeien.

Declareer jij je zorgkosten al via de PNOzorg app?

Meer over de app