Zintuiglijk gehandicaptenzorg

Zo zelfstandig mogelijk functioneren bij problemen met horen, zien of taal.

Vergoedingen A-Z
2020

Wat u vergoed krijgt

Heeft u ernstige problemen met zien of horen? Of met spraak of taal? Zintuiglijk gehandicaptenzorg is de zorg die u helpt om dan zo zelfstandig mogelijk te functioneren.
De zorg kan bestaan uit onderzoek van de beperking, maar kan ook gericht zijn op het opheffen of compenseren ervan, door bijvoorbeeld het aanleren van brailleschrift of gebarentaal. Gezinsleden of verzorgers kunnen bij de behandeling betrokken worden, zodat ook zij bijvoorbeeld gebarentaal kunnen leren. Ook het psychisch leren omgaan met de beperking maakt onderdeel uit van de zorg.

U wordt voor deze zorg meestal niet opgenomen.

Zintuiglijk gehandicaptenzorg krijgt u van een team van specialisten uit verschillende vakgebieden, bijvoorbeeld een psycholoog, orthopedagoog en een ergotherapeut. We noemen dat multidisciplinair. 

De basisverzekering vergoedt de multidisciplinaire zintuiglijk gehandicaptenzorg als u 1 of meer van deze 3 beperkingen heeft:

  • u bent doof of slechthorend (een auditieve beperking)
  • u bent blind of slechtziend (een visuele beperking)
  • u bent jonger dan 23 jaar en heeft ernstige moeilijkheden met spraak en/of taal (een communicatieve beperking die het gevolg is van een taalontwikkelingsstoornis)

Kan de behandeling alleen slagen als u daarvoor tijdelijk wordt opgenomen? Dan vergoedt de basisverzekering ook de opname.

Bent u blind of slechtziend en kunt u zich daardoor niet zonder begeleiding verplaatsen? Dan vergoeden wij mogelijk zittend ziekenvervoer.

Hier kunt u terecht

Een instelling voor zintuiglijk gehandicaptenzorg. De instelling moet wettelijk toegelaten zijn voor de zorg of aangesloten zijn bij VIVIS of SIAC. Ook moet de instelling een kwaliteitskeurmerk ISO of HKZ hebben.

Een multidisciplinair team verleent de zorg.

Dit wordt niet vergoed

  • ondersteuning bij maatschappelijk functioneren (bijvoorbeeld een doventolk)
  • complexe, langdurige en levensbrede zorg aan volwassen doofblinden en prelinguaal doven

Vergoeding per verzekering

De zorg en medisch noodzakelijke opname

Wat u zelf betaalt

Geen eigen bijdrage

Voor deze zorg betaalt u geen eigen bijdrage.
Hoe werkt dat?

Het eigen risico

Deze zorg valt onder de basisverzekering. Daarom geldt het eigen risico.
Hoe werkt dat?

Dit moet u zelf doen 

U moet vooraf een verwijzing hebben

Voordat u naar de zorgverlener gaat, moet u een verwijzing hebben:
  • bij een auditieve of communicatieve beperking moet een medisch specialist of klinisch fysicus-audioloog van een audiologisch centrum u verwijzen, volgens de richtlijnen van de FENAC
  • bij een visuele beperking moet een medisch specialist u verwijzen, volgens de richtlijnen 'Visusstoornissen, revalidatie en verwijzing' van het NOG. Volwassenen met een eenvoudige revalidatievraag hebben geen nieuwe verwijzing nodig

Als u na deze eerste verwijzing een nieuwe zorgvraag heeft, zonder dat er iets aan uw aandoening is veranderd, dan kan ook uw huisarts of de jeugdarts verwijzen.

Voor opname moet u vooraf toestemming hebben

Moet u voor de zorg worden opgenomen? Dan moeten wij vooraf toestemming hebben gegeven.

Goed om te weten

De algemene regels gelden voor alle zorg en voor iedereen. Er staat bijvoorbeeld in wat nooit wordt vergoed. En welke wijzigingen u moet doorgeven.
Hier is gebruikelijke zorg: de multidisciplinaire zorg gericht op het leren omgaan met, het opheffen of het compenseren van uw beperking, met als doel u zo zelfstandig mogelijk te kunnen laten functioneren. Eenvoudig als het kan, ingewikkelder als het nodig is.
Bij een onderbreking van maximaal 30 dagen zien wij de opname ook als doorlopend. Is de onderbreking voor vakantie- of weekendverlof? Dan tellen de verlofdagen mee voor het volmaken van de 3 jaar.

Heeft u nog vragen?
Neem gerust contact op met ons Service Center via telefoonnummer 030 639 62 62
(maandag t/m vrijdag van 8.00 tot 18.00 uur, Facebook of Twitter)

Vergoedingen A-Z
`

Declareer jij je zorgkosten al via de PNOzorg app?

Meer over de app