Kwaliteitsregister

Wil je weten of de zorgverlener van je keuze aan alle opleidingsvereisten voldoet? En of hij/zij beschikt over de actuele kennis en ervaring die beroepsgenoten van belang vinden? Op deze pagina vertellen we je meer over de verschillende kwaliteitsregisters voor paramedici.

Bij PNOzorg heb je optimale keuzevrijheid. Wij bepalen niet naar welke paramedische zorgverlener jij gaat, dat bepaal je zelf. Om je bij die keuze te ondersteunen vind je hier informatie over beschikbare kwaliteitsregisters voor bepaalde paramedische zorgverleners.

Algemeen 

Vanuit verschillende paramedische beroepsgroepen zijn kwaliteitsregisters ontwikkeld. Paramedische zorgverleners kunnen zich vrijwillig inschrijven in een dergelijk kwaliteitsregister. Het doel van deze registers is de inzet op kwaliteit stimuleren en inzicht geven in kwaliteit van zorgverleners. Naast een geldig en erkend diploma, vereist registratie in deze registers dat zorgverleners beschikken over actuele kennis en ervaring die van belang is volgens de beroepsgroep. Actuele kennis en ervaring worden opgedaan door verschillende activiteiten zoals:

 • na- of bijscholing
 • minimaal aantal uren werkervaring per periode
 • intercollegiale (vakinhoudelijke) overleggen
 • intercollegiale toetsing (toetsing door collega’s)
 • intervisie (uitwisselen van ervaringen met collega’s)
 • visitatie (toetsing door onafhankelijke experts)
 • deelname aan patiënttevredenheidsonderzoeken
 • een bijdrage leveren aan wetenschappelijk onderzoek

Ieder register heeft een eigen selectie van activiteiten waarop wordt getoetst. Periodiek (meestal iedere 5 jaar) wordt door het register vastgelegd of een zorgverlener nog aan alle gestelde eisen voldoet en of deze zorgverlener dus ingeschreven mag blijven in een kwaliteitsregister. Een kwaliteitsregister toetst door zorgverleners (steekproefsgewijs) bewijzen te laten overleggen waaruit blijkt dat aan de eisen wordt voldaan.

Kwaliteitsregisters voor Fysiotherapeuten* 

De fysiotherapeuten ingeschreven in één van beide registers zijn in het bezit van een geldig diploma, voldoen dus aan de opleidingseisen en voldoen daarnaast aan de door de beroepsgroep gestelde kwaliteitseisen. De fysiotherapeuten hebben dit aangetoond door toetsing.

* Om de beroepstitel ‘Fysiotherapeut’ te mogen voeren moet een fysiotherapeut ook ingeschreven staan in het BIG-register. Het BIG-register is een register van de overheid waaruit blijkt of een zorgverlener bevoegd is om zijn of haar beroep uit te oefenen volgens de kwaliteitseisen die in Nederland gelden. Op het moment van inschrijving en herregistratie (ieder 5 jaar) wordt dit getoetst.

Kwaliteitsregister Paramedici

In het Kwaliteitsregister Paramedici kunnen verschillende paramedische zorgverleners zich vrijwillig inschrijven, zoals: ergotherapeuten, diëtisten, huidtherapeuten, logopedisten, oefentherapeuten Cesar en Mensendieck, orthoptisten en podotherapeuten.

Het register hanteert twee statussen: Kwaliteitsgeregistreerd en Diplomageregistreerd.

Kwaliteitsgeregistreerd: de zorgverlener is in het bezit van een geldig diploma, voldoet dus aan de opleidingseisen en voldoet daarnaast aan de door de beroepsgroep gestelde kwaliteitseisen. De zorgverlener heeft dit aangetoond door toetsing.

Diplomaregistratie: de zorgverlener is in het bezit van een geldig diploma en voldoet dus aan de opleidingseisen. De zorgverlener met deze status heeft (nog) niet aangetoond dat aan de door de beroepsgroep gestelde kwaliteitseisen wordt voldaan. Deze status geeft je dus geen inzicht in de kwaliteit van een zorgverlener.

Aanvullende Kwaliteitsregisters voor Logopedisten

Naast het Kwaliteitsregister Paramedici heeft de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie (NVLF) zes NVLF registers opgezet. De zorgverlener geregistreerd in één van deze registers heeft aantoonbaar kennis en werkervaring van/in een specifiek deelgebied binnen de logopedie.

 1. Afasie;
 2. Hanen-ouderprogramma;
 3. Integrale zorg stotteren;
 4. Preverbale logopedie (eten en drinken);
 5. Stotteren;
 6. Dyslexie.

Veelgestelde vragen over kwaliteitsregisters